Siirry sisältöön

Livsmiljöprogrammet Helmi fastställer konkreta mål och åtgärder för att förbättra livsmiljöerna

Pressmeddelande, Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi som sträcker sig fram till 2030. Programmet innehåller 40 åtgärder för att påskynda restaureringen, vården och skyddet av olika livsmiljöer. Helmi-programmet är en betydande åtgärdshelhet som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland.

”Det efterlängtade Helmi-programmet fastställer riktlinjer för arbetet med att förbättra naturens biologiska mångfald under 2020-talet. Av Finlands arter är var nionde hotad och av naturtyperna är till och med varannan hotad. Genom ett omfattande samarbete och rätt riktade åtgärder kan vi stoppa förlusten av biologisk mångfald”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

”Inom ramen för Helmi-programmet arbetar vi tillsammans för den biologiska mångfalden. Hela miljöförvaltningen och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde deltar i arbetet. Programmet är ett bra exempel på att vi kan hjälpa naturen på många olika sätt och att de bästa resultaten uppnås genom frivilliga åtgärder”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. En försämrad kvalitet innebär att livsmiljön förändras i en negativ riktning för arterna på grund av till exempel övergödning, främmande arter, ökat slitage och klimatförändringarnas effekter. Inom ramen för Helmi-programmet ska myrar skyddas och restaureras samt vårdbiotoper, skogar, småvatten och stränder, fågelvatten och våtmarker restaureras och vårdas. Genom restaurering återställs livsmiljöerna i riktning mot ett naturligt tillstånd.

Välriktade restaurerings- och iståndsättningsåtgärder som tryggar och återställer den biologiska mångfalden stöder också arternas och naturtypernas anpassning till klimatförändringen. Bevarandet av strukturellt intakta och funktionella ekosystem medför ekosystemtjänster som är nödvändiga för välfärden, såsom koldioxidbindning, översvämningsskydd och pollinering, även i ett föränderligt klimat.

Programmet genomförs i brett samarbete

Helmi-programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program. Programmet genomförs i samarbete mellan båda ministeriernas förvaltningsområden, kommuner och organisationer. Åtgärder vidtas både inom och utanför skyddsområdena. Åtgärderna i programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Ett centralt mål med Helmi-programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Iståndsättnings- och vårdåtgärderna ska centraliseras så att de är så verkningsfulla som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden.

Helmi-programmet har ett omfattande stöd bland intressegrupperna. Tiotals experter, föreningar och andra intressegrupper inom olika livsmiljöer deltog i beredningen av programmet. Under remissbehandlingen av programmet meddelade flera aktörer om sitt intresse att delta i genomförandet av programmet. Remissaktörerna ansåg att det finns ett stort behov av vård och iståndsättning av värdefulla naturområden, som man på grund av bristande resurser inte i tillräcklig utsträckning har kunnat tillgodose.

I statsrådets principbeslut om Helmi-programmet ingår en förlängning av METSO-programmet för åren 2026–2030. METSO-programmet ska fortsätta med ambitiösa mål som ska preciseras före utgången av den nuvarande programperioden. I Helmi-programmet vidtas 2021–2025 åtgärder som kompletterar METSO-programmet för att stärka skogsnaturens biologiska mångfald.

Plock ur åtgärderna i programmet:

  • Det frivilliga skyddet av myrar har fått ny fart i och med Helmi-programmet. Målet är att skydda 60 000 hektar.
  • Sammanlagt 59 300 hektar myrmark ska restaureras. Därtill ska vattenhushållningen återställas på 400 skyddade myrar.
  • Sammanlagt 200 värdefulla fågelvatten ska iståndsättas. Dessutom ska 500 fågelvåtmarker iståndsättas och anläggas utanför nätverket av skyddsområden.
  • Vårdbiotopernas areal ska utökas till 52 000 hektar.
  • Målen i METSO-programmet ska kompletteras genom restaurering och naturvårdande skötsel av skyddsområden och statens mångbruksskogar. 750 hektar skyddsområden och 2 200 hektar av statens mångbruksskogar ska restaureras genom hyggesbränning.
  • Sammanlagt 600 km bäckar ska restaureras. Därtill ska vandringsvägar för fisk återställas till 700 småvattenobjekt.