Siirry sisältöön

Dags för fröbeställning till viltåkrar

Trots att viltåkrar huvudsakligen sköts med tanke på viltet, har också många småfåglar och insekter nytta av dem. Viltåkrarna erbjuder skydd och föda samt upprätthåller naturens mångfald.

För fälthönsfåglar och odlingsområdenas småvilt är viltåkrarnas antal och placering viktigare faktorer än stora och enhetliga arealer. Småviltet har nytta av långsmala viltväxtskiften som erbjuder rikligt med kantzoner samt av skyddsväxtlighet i mitten av odlingsfältet. Kantzonernas och dikeskanternas kvalitet och kvantitet är nyckelord för åkerviltvården.

 

Viltåkrar med i odlingsplanen

På våren är det dags att ta med viltåkrarna i odlingsplanen. En ettårig mångfaldsåker med viltväxter ska sås senast den 30 juni. En viltåker kan anläggas även med växter för höstsådd, varvid den är till nytta för viltet hela vintern och ger skydd redan under vårbruket. Viltväxter kan odlas på samma skifte under en eller flera växtsäsonger.

Viltåkerskiften med många olika arter ökar mångfalden och kantzonen. Vilt- eller landskapsåkrar där blommor ingår ger färg åt landskapet, och erbjuder nektar åt insekterna.

Miljöersättningsprogrammet för jordbruket erbjuder alternativ till viltvård på skiften som kan beviljas stöd. Viltåkrar ger inkomster också från sådana skiften där skörden under dåliga förhållanden kan misslyckas. Man kan anlägga en viltåker längs ojämna kanter på ett stort skifte, varvid skördeväxtens odlingsskifte är lättare att skörda. Som odlingsplatser för viltåkrar lämpar sig även områden som har lämnat utanför olika stödformer och avtal inom jordbruket.

 

Viltåkrar långt från livligt trafikerade vägar

Med en genomtänkt placering av viltåkrarna kan man i viss mån styra hjortdjurens näringsanvändning. För att förebygga trafikskador ska åkrarna anläggas på tillräckligt stort avstånd från livligt trafikerade vägar.

Om viltåkrarna anläggs i landskapet i ett mosaikmönster, erbjuds djuren lagom mycket näring och skydd och kan röra sig smidigt mellan områdena. Då hjortdjuren trivs på en viltåker håller de sig borta från trafiken och från skiften med odlade grödor.

 

Tilläggsuppgifter

Ruokavirasto.fi

Kommunernas jordbrukssekreterare

Miljöförbindelse/ersättning 2021 (ruokavirasto.fi)