Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin Oma riista -palvelu.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Suomen riistakeskus

Y-tunnus:
0201724-4

Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Sähköposti:
kirjaamo@riista.fi

Puhelin:
029 431 2001

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:
Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien päällikkö, Julkiset hallintotehtävät
Tuomo Pispa, hallintopäällikkö, Muut kuin julkiset hallintotehtävät

Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Puhelin:
029 431 2104, Sauli Härkönen
029 431 2106, Tuomo Pispa

Sähköposti:
sauli.harkonen@riista.fi
tuomo.pispa@riista.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin Oma riista-palvelu. Henkilötietojen osalta Oma riista-palvelun henkilörekisteri.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään

– henkilötietoja,
– metsästäjärekisteriin liittyviä tietoja,
– saalisrekisteriin liittyviä tietoja,
– julkisen riistakonsernin, Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten tai henkilön ja hänen edustamiensa organisaatioiden tehtäviin ja toimintaan liittyviä tietoja,
– henkilöiden tuottamia riistatietoja.

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja, joista *-merkillä ilmaistut tiedot ovat Väestötietojärjestelmästä:

– henkilötunnus*, nimi* ja vakituinen osoite,
– äidinkieli*, kotikunta*, Suomen kansalaisuustieto* ja mahdollinen kuolinpäivä*,
– puhelinnumero, sähköpostiosoite ja salasana,
– metsästäjänumero, metsästäjätutkintoa ja riistanhoitomaksua koskevat tiedot,
– mahdolliset luvat ja suostumukset,
– mahdolliset henkilön turvakieltoon liittyvät tiedot,
– mahdolliset tarjonnanestotiedot,
– mahdolliset henkilölle myönnetyt huomionosoitukset,
– mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavia muita tietoja:

– henkilöiden tehtävistä ja jäsenyyksistä julkisessa riistakonsernissa, Suomen riistakeskuksessa, riistanhoitoyhdistyksissä tai henkilön edustamissa organisaatioissa,
– Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten tapahtumatietoja,
– tietoja henkilön tai hänen edustamansa organisaation hakemista luvista sekä henkilölle tai hänen edustamalleen organisaatiolle myönnetyistä luvista tai henkilön ostamista luvista,
– tietoja henkilön suorittamista koulutuksista ja koesuorituksista,
– henkilön antamia saalis-, havainto-, vahinko-, suurriistavirka-apu ja vastaavia riistatietoja sekä paikkapisteitä ja aluegeometriatietoja,
– henkilön edustamien organisaatioiden alue-, ryhmä-, jäsen-, tehtävä-, paikkapiste-, metsästyksen valvonta-, vahinko-, koulutus-, koesuoritus-, suurriistavirka-apu- ja riistatietoja,
– henkilön kuuluminen edellä mainittujen organisaatioiden toimintaan liittyviin jakelulistoihin.

Rekisterissä on tietoja 1.1.2009 alkaen.

5. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys

Rekisterissä olevia tietoja käsitellään ja luovutetaan vain laillisiin käyttötarkoituksiin. Tietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä henkilötietojen käsittelystä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 ja tietosuojalaissa (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään.

6. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pito perustuu

– riistahallintolain (158/2011) 2 §:n 2 momentin 2 ja 10 kohtaan,
– riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 7 a, 7 b ja 7 c §:ään,
– metsästyslain (615/1993) 10, 30, 38 a, 38 b ja 41 §:ään ja metsästysasetuksen 5, 5 a ja 9 §:ään,
– metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 7 ja 8 §:ään,
– metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (930/2017) 3 §: ään,
– henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtiin

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota kansalaisille helppokäyttöinen tapa pitää itse kirjaa riistaan liittyvistä tapahtumistaan sekä tuottaa lailla tai asetuksilla säädetyt saalisilmoitukset. Henkilön tallentamia riistatietoja voidaan käyttää julkisen riistakonsernin suunnittelutehtäviin, riistakantojen seurantaan ja käytön suunnitteluun sekä tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tämän lisäksi rekisterissä olevia tietoja käytetään tiedottamaan palvelun käyttäjiä riistahallinnon erilaisissa tehtävissä olevien henkilöiden yhteystiedoista sekä riistahallinnon järjestämistä tapahtumista ja tiedonannoista.

Sen lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen,
 • analysointi, raportointi ja tilastointi,
 • lupahallinto; kuten hallintopäätösten valmistelu, teko ja seuranta,
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Asiakirjojen säilytysajat on määritetty Suomen riistakeskuksen tiedonohjaussuunnitelmassa. Säilytysaikojen määrittämisessä on otettu huomioon laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 21 § sekä laeissa erikseen säädetyt säilytysajat.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Vapaaehtoisesti luovutettuja saalis- ja havaintotietoja henkilötietoineen säilytetään niin kauan, kunnes henkilö poistaa tietonsa tai pyytää niitä poistettavaksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä,
 • Riistanhoitoyhdistyksiltä,
 • Suomen riistakeskuksen ylläpitämistä metsästäjärekisteristä, lupahallintajärjestelmästä ja muista Suomen riistakeskuksen järjestelmistä,
 • Metsähallituksen järjestelmistä,
 • Luonnonvarakeskuksen järjestelmistä sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • maa- ja metsätalousministeriölle,
 • ympäristöministeriölle (Euroopan unionin lintu- ja luontodirektiivien mukainen Habides-raportointi myönnettyjen poikkeuslupien osalta),
 • Luonnonvarakeskukselle,
 • Metsähallitukselle ja
 • Riistanhoitoyhdistyksille.

Tietoja voidaan luovuttaa teknisen rajapinnan, katseluyhteyden tai muiden laillisten menetelmien avulla. Tietojen luovuttamiseen teknisen rajapinnan avulla tai katseluyhteyden avaamiseen sovelletaan lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus ja suostumus

Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen riistakeskuksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Lisäksi henkilön yhteystietoja on oikeus käsitellä henkilöillä, jotka toimivat kyseisiä tehtäviä suorittaessaan virkavastuulla tai henkilön antamalla suostumuksella. Lisäksi oikeus voidaan antaa sopimuksen perusteella riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle osana Oma riista-palvelun neuvontapalvelujen tuottamista.

Sähköinen asiointi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 4 §:n mukaisesti Suomen riistakeskus on suunnitellut digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu. Suomen riistakeskus vastaa digitaalisten palveluidensa saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Rekisterin pitämisessä on huomioitu laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 4 luvun säännökset koskien tietoturvallisuutta.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kunkin käyttäjän pääsyä erilaisiin asiakastietoihin hallitaan käyttöoikeuksin ja toiminnoista pidetään lokitiedostoa.

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite

Tietojärjestelmän julkinen osoite on https://oma.riista.fi

(versio 1.5, 24.3.2021)