Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin, Oma riista -palvelun käyttöehdot ja säännöt

Käyttäessään Suomen riistakeskuksen (myöh. Palveluntarjoaja) Oma riista -palvelua (myöh. Palvelu) rekisteröitynyt käyttäjä (myöh. Käyttäjä) sitoutuu noudattamaan tässä kuvattuja käyttöehtoja ja sääntöjä. Palvelun käyttö on sallittua vain, jos Käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja ja sääntöjä.

Palvelun kuvaus

Näitä käyttöehtoja ja sääntöjä sovelletaan Palveluntarjoajan ylläpitämän Palvelun käyttämiseen.

Palvelun käyttö edellyttää verkkosivuilla tapahtuvaa rekisteröitymistä ja kirjautumista Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sääntöihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Tekniset vaatimukset Palvelun käyttämiseksi selviävät Palvelun verkkosivustolta.

Palvelu on maksuton. Käyttäjä vastaa itse kustannuksistaan käyttäessään Palvelua.

Käyttäjä

Käyttäjään liittyvät tiedot ja toiminnot

Palveluun kuuluu Käyttäjän henkilökohtainen riistaloki, jonka Käyttäjä saa käyttöönsä rekisteröitymällä Palvelun Käyttäjäksi. Käyttäjä voi rekisteröitymisen jälkeen kirjata Palveluun riistatietojaan, kuten riistahavainto- ja saalistietoja. Käyttäjä näkee Palvelussa historia- ja yhteenvetotietoja syöttämistään riistatiedoista. Tarkempi luettelo Palveluun tallennettavista tiedoista löytyy Palvelun tietosuojaselosteesta (myöh. Tietosuojaseloste).

Käyttäjän henkilökohtainen riistaloki ei ole Palvelussa kenenkään muun nähtävissä, mukaan lukien Suomen riistakeskuksen henkilöstö.

Käyttäjä voi palvelussa määrittää alueita, tehdä lupahakemuksia ja tarkastella hänelle kirjattuja saalisrekisterimerkintöjä lakisääteisistä saaliista. Lisäksi käyttäjä voi nähdä Suomen riistakeskuksen ja / tai kolmannen osapuolen hänelle myöntämiä lupia. Käyttäjä voi tarkistaa hänestä tallennetut tiedot Palvelussa.

Käyttäjä voi lukea Suomen riistakeskuksen tai riistanhoitoyhdistyksen lähettämiä viestejä tai tiedonantoja Palvelussa.

Seura

Palveluun kuuluu metsästysseurojen, metsästysseurueiden tai muiden luvanhakijoiden ja niiden muodostamien lupaosakkaiden (myöh. Seura) käsite. Luonnollisista henkilöistä muodostettu Seura voi
• määritellä ja jakaa metsästysaluetietoja,
• kutsua luonnollisia henkilöitä Palvelun käyttäjiksi,
• muodostaa kutsutuista henkilöistä ryhmiä,
• määritellä Seuran valitsemille henkilöille Yhteyshenkilö-tehtävän Seuran tietojen ylläpitoon ja yhteyshenkilöksi riistahallinnon suuntaan, tai Metsästyksenjohtaja-tehtävän riistatietojen keruuseen ja hyväksyntään,
• kerätä Seuralle myönnettyihin lupiin liittyen riistatietoja raportoitavaksi Suomen riistakeskukselle, sekä lähettää Palvelussa Oma riista -viestejä sekä sähköpostia Seuran jäsenkutsun hyväksyneille Käyttäjille.

Käyttäjä voi Seuran lähettämän kutsun hyväksyttyään määritellä yhteystietojensa näkyvyyden tason. Oletuksena hänen yhteystietonsa eivät näy Seuran muille Käyttäjille. Seuran kutsun hyväksyttyään Käyttäjä luovuttaa automaattisesti raportoimistaan Seuran alueella saamastaan saaliista lajikohtaisen lukumäärätiedon Seuralle. Näistä saalistiedoista muodostuu Palvelussa automaattisesti Seuran vuosittainen, eläinlajikohtainen, summatasoinen saalistilasto, josta ei käy ilmi yksittäisten saaliiden aika, paikka tai saaja.

Hirvieläinten metsästyksen aikana Seuran hirvieläimiä metsästävään ryhmään kutsutun Käyttäjän Seuran alueella kirjaamat hirvieläinsaaliit näkyvät Seuralle. Seuran hyväksynnän jälkeen niitä käsitellään Palvelussa julkisena saalistietona. Hirvenmetsästyksen aikana hirveä metsästävään ryhmään kuuluvan Käyttäjän Seuran alueelle kirjaamat hirvieläin- ja suurpetohavainnot näkyvät Seuralle Käyttäjän tekemän valinnan perusteella. Hirvieläimellä ei tarkoiteta tässä yhteydessä metsäkaurista.

Riistanhoitoyhdistys

Mikäli Palvelun Käyttäjä toimii riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajana, hän voi ylläpitää Palvelussa riistanhoitoyhdistyksen yhteys-, tehtävä-, tapahtuma-, metsästyksenvalvonta-, vahinko-, koulutus-, koesuoritus-, suurriistavirka-apu- ja tilastotietoja. Toiminnanohjaaja voi tehtävänsä perusteella tarkastella ja käsitellä Palvelussa lakisääteisiä ja julkiseksi luokiteltuja tietoja sekä salassapidettäviä tietoja lakisääteisiin tehtäviinsä liittyen. Toiminnanohjaaja voi lähettää Palvelussa Oma riista -viestejä sekä sähköpostia Seuran jäsenkutsun hyväksyneille Käyttäjille ja riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöille tai muille tehtävien haltijoille.

Toiminnanohjaajalle voidaan myös antaa nk. moderaattorioikeudet Palveluun, mikäli ko. riistanhoitoyhdistyksen kanssa on tehty sopimus neuvontapalvelujen tuottamisesta Palvelun käytön opastamiseksi. Tuolloin moderaattori-statuksen mukaisia oikeuksia saa käyttää ainoastaan edellä mainitun neuvontapalvelun edistämiseksi. Moderaattorioikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, joita Suomen riistakeskuksen henkilöstöllä on Palvelun käyttöön.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelua saa käyttää vain yksityiseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osaa ilman Palveluntarjoajan lupaa. Palvelun kaupallisesta käytöstä tulee sopia erikseen Palveluntarjoajan kanssa. Palvelun oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun tallentamastaan sähköisestä aineistosta. Tallentaessaan Palveluun materiaalia Käyttäjä vastaa itse siitä, ettei aineisto ole laitonta tai epäasiallista. Kiellettyä on mm. epäsiveellisen, rasistisen tai herjaavan taikka toista henkilöä tai tahoa loukkaavan materiaalin julkaisu. Tallennettavan materiaalin tulee myös olla Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä tulee olla rajoitukseton oikeus tallentaa se Palvelussa. Käyttäjällä on oikeus valita, mitä materiaalia hän Palveluun tallentaa, kunhan materiaali on käyttäjän omaisuutta tai siihen on oikeus ja että se on lakien ja hyvien tapojen mukaista.

Käyttäjän riistalokiin kirjaamia tai kirjattuja riistatietoja käsitellään Palvelussa vapaaehtoisesti viranomaiselle tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin luovutettuina asiakirjoina, jotka ovat luonteeltaan ehdottomasti salassa pidettäviä (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohta). Käyttäjä voi Palvelussa luovuttaa erillisellä suostumuksellaan osan kirjaamistaan riistatiedoista Seuran käyttöön. Palveluun tallennettuja riistatietoja, jotka liittyvät suurriistavirka-aputapahtumiin (SRVA) tai joista on tehty lakisääteinen saalisilmoitus, käsitellään Palvelussa kuitenkin julkisina tietoina. Kun julkisia tietoja luovutetaan pyynnöstä, niitä käsitellään ja niistä luovutetaan vain kuhunkin tarkoitukseen välttämättömiä tietoja. Lakisääteisiä saalisilmoituksia käsitellään Palvelussa metsästyslain 38 b §:n tarkoittamina saalisrekisteritietoina.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa kaikista tallennetuista riistatiedoista paikkatiedoiltaan karkeistettuja julkisia raportteja ja tilastoja Suomen, riistakeskuksen alueiden, riistanhoitoyhdistysten ja Seurojen tasolla. Tällaisista raporteista eivät käy ilmi yksittäiset riistatapahtumat tarkalla paikkatiedolla, tai henkilötiedot. Lisäksi Käyttäjän tallentamia lakisääteisiä saalisilmoituksia voidaan käyttää tilastointi-, riistasuunnittelu-, lupahallinto-, hallintopäätös-, metsästyksenvalvonta- sekä tutkimustarkoituksiin.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän Palveluun lähettämästä aineistosta tai sen sisällöstä, ja voi poistaa Käyttäjän lähettämän materiaalin Palvelusta milloin tahansa, mikäli katsoo, että materiaali on asiatonta tai laitonta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus poistaa näitä käyttöehtoja ja sääntöjä rikkova Käyttäjä Palvelusta. Mahdollisissa tulkintaerimielisyyksissä lopullisen päätöksen poistosta tekee aina Palveluntarjoaja.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen

Käyttäjä rekisteröityy Palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jonka yhteydessä hänen henkilötietonsa haetaan Väestötietojärjestelmästä ja metsästäjätutkinnon suorittaneiden osalta Metsästäjärekisteristä. Väestötietojärjestelmästä haettavat tiedot on eritelty Tietosuojaselosteessa. Käyttäjän henkilötietoja ylläpidetään Palvelussa tämän jälkeen automaattisesti Väestötietojärjestelmän ja/tai Metsästäjärekisterin tietoihin perustuen. Käyttäjät, joiden osoitetta ei saada kummastakaan edellä mainitusta lähteestä, ylläpitävät osoitetietoaan Palvelussa itse.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä määrittelee käyttäjätunnuksekseen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa, joka vahvistetaan osana rekisteröitymisprosessia sähköpostiviestillä. Lisäksi Käyttäjä valitsee Palveluun rekisteröitymisprosessin lopussa itselleen riittävän vahvan salasanan ja antaa matkapuhelinnumeronsa.

Käyttäjä kirjautuu Palveluun sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana on riittävän vahva ja että se pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle tavan muuttaa itse sähköpostiosoitteensa, salasanansa ja puhelinnumeronsa. Palvelu tarjoaa lisäksi tavan vaihtaa unohtuneen salasanan.

Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjän pitää vahvistaa lukeneensa nämä käyttöehdot ja säännöt sekä antaa suostumuksensa rekisteröintiprosessissa lueteltuihin henkilötietojen käyttöön sekä tietojen luovutusperiaatteisiin.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu Tietosuojaselosteessa.

Palvelun tuottaminen ja parantaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetylle sivulle Käyttäjä hyväksyy myös, että sivut eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen ylläpidosta tai toiminnasta miltään osin.

Palvelussa voidaan näyttää kolmansien osapuolten omistamia, ylläpitämiä ja / tai tuottamia aineistoja. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelunsa kautta kolmansien osapuolten tuottamien aineistojen saavutettavuudesta, sisällöstä, ominaisuuksista tai toiminnasta miltään osin.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle Palvelussa tai sen osissa havaitsemistaan virheistä, häiriöistä ja puutteista.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä tai Palvelun lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Käyttäjälle hänen mahdollisesti menettämästään materiaalista Palvelussa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Käyttäjän toiminnasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen ja sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot ja säännöt tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa käyttöehtoja ja sääntöjä päivittämällä ne. Muutoksista ilmoitetaan Palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä Oma riista -viestitoiminnolla kaikille Käyttäjille. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden Palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palvelun käytön päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa Palvelun käyttämisen. Käyttäjä irtisanoo Palvelun käytön pyytämällä kirjallisesti Palveluntarjoajaa poistamaan tietonsa. Tällöin poistetaan Käyttäjän tunnus sekä hänen järjestelmään tallentamansa riistatiedot. Käyttäjän raportoimat, lain tai asetuksen edellyttämänä raportoidut riistatiedot sekä niistä johdetut summatason tiedot kuitenkin säilytetään.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

(versio 24.3.2021)