Uudenmaan hirvisaalis viimevuotisella tasolla

Uudellamaalla kaadettiin joulukuun lopussa päättyneellä hirvenmetsästyskaudella 1766 hirveä. Hirvisaalis oli likipitäen sama kuin edellisenä vuonna, jolloin saaliiksi saatiin 1755 eläintä.

Hirvisaaliista 57 prosenttia oli vasoja. Aikuista hirvistä 47 prosenttia oli uroksia ja loput naaraita. Saaliin vasaosuus säilyi lähes ennallaan ja aikuissaaliin urososuus kasvoi noin kolme prosenttiyksikköä. Muuhun maahan verrattuna poikkeuksellinen saaliin rakenne johtuu verotustavoitteista joilla pyritään korjaamaan kannan naarasvoittoista sukupuolijakaumaa.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 73 prosenttia. Alhainen käyttöaste kertoo hirviä olleen maastossa odotettua vähemmän, johon metsästäjät ovat reagoineet maltillisella metsästyksellä.

Hirvenpyyntilupia myönnetään vuosittain arvioitua verotustarvetta enemmän. Tämä johtuu niin sanotusta hyllylupakäytännöstä. Sen tarkoituksena on estää tilanne, jossa hirvikannan koon ennakoimaton kasvu johtaisi alimitoitettuun metsästykseen. Verotustarvesuunnitelman mukaisen pyyntilupamäärän lisäksi luvanhakijat hakevat ns. hyllylupia. Ne otetaan käyttöön, jos hirvikannan kehitys poikkeaa odotetusta tai ilmenee paikallista tarvetta hirvitihentymien harventamiseen. Lopullinen kaatomäärien harkinta tapahtuu siis riistanhoitoyhdistyksissä ja metsästysseuroissa jahtikauden aikana. Kuten lupien käyttöasteesta käy ilmi, on hyllylupien käyttö ollut kuluneella metsästyskaudella vähäistä.

Metsästyskauden päättyessä metsästysseurat arvioivat Uudenmaan metsiin jääneen noin 2900 hirveä. Arvio on noin 4 prosenttia pienempi kuin viime vuoden jäävän kannan arvio. Uudenmaan talvehtivan hirvikannan suuruus selvitetään tarkemmin maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna, jolloin suoritetaan koko alueen kattava suurriistalaskenta.

Uusmaalaisten hirvenmetsästysseurojen metsästysalueiden pinta-ala oli päättyneellä hirvenmetsästyskaudella noin 777 000 hehtaaria, mikä on noin 79 prosenttia kokonaismaa-alasta.

Valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäkauriin metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa, mutta saalistiedot saadaan kokoon vasta lähiviikkojen kuluessa.

Riistanhoitoyhdistysten yhteystiedot RiistaWebistä:
http://www.riistaweb.riista.fi/yhteystiedot

Lisätietoja