Siirry sisältöön

Tukes: Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueilla – Tukes tarkentaa kosteikkoalueen määritelmää

Lyijyhauleja ei saa käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla eikä niiden suojavyöhykkeillä 15.2.2023 jälkeen. Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen ja se tulee voimaan koko EU:n alueella. Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut paljon kysymyksiä lyijyhaulikiellosta ja erityisesti kosteikkoalueen määritelmään on kaivattu tarkennusta.

Lyijyhaulikiellon tarkoituksena on vähentää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä, joita kosteikkoalueilla ammuttavat lyijyhaulit aiheuttavat. Lyijy on ihmisille ja ympäristölle myrkyllinen raskasmetalli.

– Jo yhden lyijyhaulin syöminen voi riittää tappamaan pienen vesilinnun.  On arvioitu, että EU:n alueella kosteikkoalueille päätyy vuosittain noin 4000 tonnia lisää lyijyä, mikä johtaa noin miljoonan linnun kuolemaan, kertoo ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen Tukesista.

Kiellon taustalla on myös käyttökelpoisten lyijyttömien haulivaihtoehtojen olemassaolo. Suomessa lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä on ollut kiellettyä vuodesta 1996.

Metsästyksen lisäksi lyijyhaulirajoitus koskee esimerkiksi kiellon vaikutusalueella olevia ampumaratoja.

Tukes julkaisi 18.8.2022 mediatiedotteen Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueella. Tiedotteessa olevaan kosteikkoalueen määritelmään ”kosteikkoalueiksi määritellään kaikki vesialueet, rantaruohikot ja suot sekä turvemaat, jotka voivat olla vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja” on kaivattu tarkennuksia. Tarkennuspyyntöjä on tullut mm. metsästäjiltä ja viranomaisilta.

– Tukesille tulleiden lukuisten kysymysten vuoksi pidämme tarpeellisena määritellä tarkemmin ne alueet, jotka rajoituksen tavoite ja kansalliset erityispiirteet huomioiden kuuluvat kiellon piiriin. Tukesin tulkintaohje kosteikkoalueista ei ole oikeudellisesti sitova, vaan se on tarkoitettu tulkinnan avuksi valvoville viranomaisille ja niille, joita rajoituksen velvoitteet koskevat, ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen täsmentää.

Kosteikkoalueet, jotka voivat olla vesilintujen elinympäristöjä

– Meret (syvyys 6 m tai alle), järvet, joet, lammet, kanavat, tekojärvet, altaat ja muut vastaavat suuremmat vesialueet. Maastokartoilla viivoina kuvatut ojat ja purot eivät ole tällaisia vesialueita.
– niityt, jotka rajautuvat edellä mainittuihin vesialueisiin
– vesikivet ja vesikivikot
– maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot ja avoimet vesijättöalueet
– vaikeakulkuiset puuttomat suot
– sekä kaikki 100 metrin säteellä edellä mainituista alueista olevat alueet.
Tukes tarkentaa listaa tarvittaessa

Kosteikkoalueiden tunnistamiseen ja niiden 100 m leveän suojavyöhykkeen määrittämiseen voi käyttää esimerkiksi Maanmittauslaitoksen maastokarttaa (maanmittauslaitos.fi), johon em. alueet on merkitty karttamerkein. Karttamerkkien selitteet kuvataan Maanmittauslaitoksen merkkienselitteessä (pdf). Myöhemmin tänä vuonna on myös tarkoitus julkaista karttapalvelu, josta em. kosteikkoalueiden ja niiden suojavyöhykkeiden sijainnin voi tarkistaa.

Metsästäjien ja muiden ampujien tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta ampuessaan vesilintujen elinympäristöksi soveltuvilla kosteikkoalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä.

Tukes suosittelee, että lyijyhauleja ei käytetä, jos on epäselvää, tapahtuuko haulien ampuminen kosteikkoalueilla. 

–  Lyijyhaulien käyttökielto kosteikkoalueilla on todennäköisesti vain välivaihe ennen lyijyn käytön laajamittaisempaa rajoittamisesta. Valmisteilla oleva rajoitus kieltäisi lyijyhaulien ja lyijyä sisältävien kalastustarvikkeiden markkinoille saattamisen ja rajoittaisi merkittävästi myös lyijyluotien käyttöä, kertoo Kärkkäinen.

Lisätietoja verkkosivuilla: 

Tukesin tiedote 18.8.2022 Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueella (tukes.fi)  
Komission asetus (EU) 2021/57 (eur-lex.europa.eu) (lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä)
Ammusten, luotien ja kalastustarvikkeiden sisältämä lyijy (ECHAn verkkosivuilla, en)
Rajoitusmenettelyn kuvaus (ECHAn verkkosivuilla)