Siirry sisältöön

Älg

(Alces alces)

Kännetecken: Det största hjortdjuret: kroppens längd upp till 300 cm, mankhöjd 170–210 cm, tjuren kan väga upp till 600 kg. De fullvuxna djurens vikt varierar mycket, medelköttvikten är 180 kg, ett djur på ett och ett halvt år väger ca 150 kg och en kalv ca 80 kg. Pälsen mörkgrå hela året, benen ljusa. Hos älgkon går den ljusa färgen upp i en kil under svansen. Kalven till en början rödbrun, i september blir färgen grå. Båda könen har hakskägg. Vuxna älgar har nedhängande bred mule, kalven kort. Kalven har 4 kindtänder, de vuxna 6. Älgtjurens framparti är kraftigt utvecklat. Älgkons rygg verkar längre och med svank på mitten. Endast tjuren har horn, som kan vara breda skovel- (palmata) eller smala stånghorn (cervina). Mellanformer förekommer.

Utbredning: Utbredning: I hela landet: Tätheten varierar mycket närmast beroende av tillgången på betesmark samt på beskattningens inriktning. Måltätheten är i landets södra del 2-4 djur/1000 ha och i Lappland 0,5-3 djur/1000 ha. Årstidsvandringar typiska för älgen. Lever på sommaren i frodiga låglänta marker, kan för vintern samlas i flockar i torrare marker, t.ex. i tallplantskog.

Fortplantning: Brunsttid september–oktober. Dräktighetstiden ca 8 mån. Ungkon föder vanligtvis en kalv. Senare blir tvillingfödslar vanligare. Könsmogen vid 1 1/2 års ålder.

Föda: Varierar med årstiderna; kvistar från träd och buskar samt skott från bl.a. asp, rönn, sälg och björk, speciellt på vintern dessutom tall och en. Även ris och höväxter.

Övrigt: Vårt ekonomiskt sett viktigaste villebråd. Älgen åsamkar jord- och skogsbruk samt trafiken betydande skador, varför det är nödvändigt att reglera stammarna. Årligt byte ca 58 – 85 000 djur. Toppfångst 84 525 (2002).