Siirry sisältöön

MMM:n esitys: Suurpetojen aiheuttamista kotieläinvahingoista täysimääräinen korvaus ja porovahingoista kärsineille tasapuolinen kohtelu

MMM:n esitys: Suurpetojen aiheuttamista kotieläinvahingoista täysimääräinen korvaus ja porovahingoista kärsineille tasapuolinen kohtelu
Kuva: Pekka Väisänen

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen riistavahinkolakiin tehtävistä muutoksista. Suurpetojen aiheuttamat porovahingot eriytettäisiin jatkossa viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista niin, että viimeksi mainitut – mukaan lukien koira- ja mehiläisvahingot – korvattaisiin aina täysimääräisesti. Esityksellä parannettaisiin lisäksi porovahinkojen todennettavuutta. Vain osaa poronomistajista koskenut erityissääntely (ns. Lex Halla) esitetään tasapuolisuussyistä kumottavaksi.

Esityksen tavoitteena on edistää suurpetovahingoista kärsivien tasapuolista kohtelua tilanteessa, jossa vahinkojen korvaamiseen osoitetut määrärahat eivät riitä korvauksien täysimääräiseen maksamiseen. Tavoitteena on myös lisätä korvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä lisäämällä riistavahinkolakiin uusia säännöksiä porovahinkojen todentamisesta.

Jos määrärahat eivät riitä suurpetovahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen, kaikkia korvauksia leikataan nykysäännösten nojalla – henkilövahinkoja lukuun ottamatta – samassa suhteessa. Esimerkiksi vuoden 2017 vahinkojen osalta korvauksista leikattiin 26 % eli noin kolme miljoonaa euroa. Myös viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista kärsineiden korvauksia on jouduttu leikkaamaan, vaikka esimerkiksi vuonna 2017 valtaosa (yli 94 %) yhteensä 8,9 miljoonan euron korvauksista koskikin porovahinkoja. Muiden kuin porovahinkojen arvo oli tuolloin vain vajaat 0,6 miljoonaa euroa ja vahingonkärsijöille lopulta maksetut korvaukset 0,46 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2019 esitetty määräraha ei myöskään mahdollista täysimääräisiä korvauksia, ellei järjestelmää sitä ennen muuteta.

–Susien aiheuttamat koiravahingot tuottavat koirien omistajille erittäin suurta mielipahaa, ja korvausten maksaminen täysimääräisinä on näissä tilanteissa oikeus ja kohtuus. Myös esimerkiksi lammas- ja mehiläisvahingot halutaan jatkossa korvata täysimääräisesti, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Muutos toteuttaa myös suden kannanhoitosuunnitelmaa, jossa suositeltiin koiravahinkojen korvaamista täysimääräisesti.

Petovahinkokorvaukset kaikille poronomistajille tasapuolisesti

Ns. Lex Halla –paliskunnat ovat saaneet tähän asti porovahingoista korotettua korvausta eli käytännössä kolminkertaiset korvaukset vahinkojen käypiin arvoihin verrattuna. Kun säännös tuli vuonna 2009 voimaan, sen piirissä oli neljä paliskuntaa. Vuonna 2017 säännöksen piirissä oli jo kymmenen paliskuntaa ja yli puolet yhteensä 8,3 miljoonan euron porovahinkokorvauksista maksettiin näille paliskunnille. Säännöksen piiriin kuuluvien paliskuntien määrän odotetaan lisäksi kasvavan, mikä tarkoittaisi sitä, että porokorvausten määrä kasvaisi ilman muutoksia entisestään ja leikkaukset kohdistuisivat kaikkiin vahingonkärsijöihin.

Jos esitys hyväksytään ja Lex Halla -korvauksia ei enää jatkossa makseta, vuodelta 2018 maksettavien korvausten määrä laskee noin 3,6 miljoonalla eurolla ja myös kaikki poronomistajat saavat todennäköisesti korvauksensa täysimääräisinä.

–Muutoksen tavoitteena on, että kaikille poronomistajille voidaan maksaa petovahinkokorvaukset tasapuolisesti, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Porovahinkoilmoitukseen liitteeksi valokuvat ja tarkat paikkatiedot

Riistavahinkolakiin esitetään lisättäväksi säännöksiä, jotka velvoittavat poronomistajat valokuvaamaan ja merkitsemään jatkossa vahinkopaikat ja ilmoittamaan paikan koordinaatit vahinkoilmoituksen yhteydessä viranomaisille. Vahinkoilmoitukseen tulisi jatkossa merkitä myös tieto vahingon havaitsemisen ajankohdasta. Valokuva tapahtumapaikasta ja muut tiedot helpottaisivat olennaisesti vahinkopaikan löytämistä mahdollisessa maastotarkastuksessa. Samalla ne parantaisivat myös poromiesten omaa oikeusturvaa, koska raato ja jäljet kuolinsyystä ja vahingonaiheuttajasta häviävät maastossa nopeasti.

Porovahinkotietojen ilmoittamisessa voidaan hyödyntää maa- ja metsätalousministeriön Pesä-sovellusta, joka helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi vahinkoilmoitusten käsittelyä. Paliskunnilla on sovelluksen kautta jatkuvasti tieto omien petovahinkojensa määrästä.

Lausuntopyyntö liitteineen
Määrärahat eivät riitä viime vuoden suurpetovahinkojen täysimääräiseen maksamiseen (MMM:n tiedote 20.4.2018)
Graafiset esitykset suurpetojen 2010-luvulla aiheuttamista kotieläin-, maatalous-ja porovahingoista (pdf, www.fi)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 7336 229
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 050 3315 128 (paikalla 1.10. alkaen)
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi