Siirry sisältöön

Hirvieläimet

Sähköinen hirvieläinten lupahaku aukeaa Oma riista -palvelussa 3.4.2018. 


Ohje hirvieläinten pyyntilupien hakemiseen 2018

Ohje hirvieläinten pyyntilupien hakemiseen 8 § alue 2018

Pyyntilupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti  Oma riista -palvelussa.

 

Pyyntilupa kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen:

Pyyntiluvan hakemuslomake 26 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 26 §

Pyyntilupa metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Pyyntiluvan hakemuslomake 8 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 8 §

Ilmoitus metsästykseen osallistujista (sähköisesti täytettävä)
Ilmoitus metsästykseen osallistujista (tulostettava)

Uusi pyyntilupa:

Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §

Yhteisluvat:

Suomen riistakeskus on tuottanut oheisen sopimusmallin yhteislupien käyttöön. Sopimusmalli on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää yhteisluvan tarpeiden mukaisesti. Sopimukseen liittyvät liitteet ovat omina tiedostoinaan.

Yhteislupasopimus .docx
Yhteislupasopimus .odt
Yhteislupasopimus .pdf

Haettava pyyntilupamäärä ja jako yhteisluvan osakkaille sekä suunniteltu saalis.
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) .docx
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) .odt
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) .pdf

Tiedot yhteisluvan osakkaan ampujamääristä, koskee vain ML 8 § mukaista aluetta.
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) .docx
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) .odt
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) .pdf

Yhteenveto kaikkien lupaosakkaiden ampujamääristä, koskee vain ML 8 § mukaista aluetta.
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) .docx
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) .odt
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) .pdf

Hakemus ja päätös

Metsästyslain 26 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta jättämällä hakemus Suomen riistakeskukseen. Hakemus on saatettava tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta alueesta ja selvitys alueen pinta-alasta.

Edellytykset ja ehdot

Yksi pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään yhden aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Pyyntilupaan voidaan liittää tarkempia määräyksiä pyydystettävien hirvieläinten iästä tai sukupuolesta, jos se on tarpeen hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta.

Suomen riistakeskuksen on huolehdittava pyyntilupia myönnettäessä siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi maanomistajien ja metsäkeskusten edustajien kuulemista hirvieläinten aiheuttamiin metsävahinkoihin liittyvissä asioissa. Vastaavasti maatalous- ja liikennevahingoissa kuullaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria. Suomen riistakeskus voi poiketa pyyntilupaan liittyvistä alueen pinta-alaa tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja 37 §:n mukaisesta pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen rauhoitusajasta, jos alue on saari tai alueeseen liittyy muu vastaava erityinen syy.

Metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle pyyntilupaa haetaan sähköisesti tai omalla lomakkeellaan. Jos hakemuksessa tarkoitettuun metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpaikoistaan sekä heidän kyseisen hirvieläimen muista metsästysmahdollisuuksistaan.

Valtion maille (pois lukien Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on vähintään 10 metsästäjää (ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muualla. Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain erityistapauksissa esimerkiksi jos alueelle ei ole muita hakuehdon täyttäviä hakijoita. Hakijan on henkilökohtaisesti varmistettava, että ampujalistassa olevat henkilöt ovat lupautuneet osallistumaan ampujina hirvenmetsästykseen hakijan seurueessa tulevana syksynä.

Uusi pyyntilupa

Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, Suomen riistakeskus myöntää luvan saajalle maksutta uuden pyyntiluvan.

 

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat