Hirvieläimet

Siirry lupahakuun tästä.


 

Toissijaisesti voidaan käyttää alla olevia lomakkeita.

 

Pyyntilupa kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen:

Pyyntiluvan hakemuslomake 26 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 26 §

Ohje hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten

Ohje koordinaattien kirjaamiseen hirvitietokorttiin

Pyyntilupa metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Pyyntiluvan hakemuslomake 8 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 8 §

Ilmoitus metsästykseen osallistujista (sähköisesti täytettävä)
Ilmoitus metsästykseen osallistujista (tulostettava)

Ohje hirvieläinten pyyntilupien hakemista varten

Uusi pyyntilupa:

Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §

Yhteisluvat:

Lupaosakasluettelo

Lupaosakasluettelo

Lupaosakasluettelo

Lupaosakasluettelo tulee liittää yhteisluvan hirvieläinten pyyntilupahakemukseen.

 

Yhteisluvan mallisopimus

Suomen riistakeskus on tuottanut oheisen sopimusmallin yhteislupien käyttöön. Sopimusmallia voidaan tarvittaessa täydentää yhteisluvan tarpeiden mukaisesti.

 

Yhteisluvan valtakirja

Yhteisluvan valtakirja

Yhteisluvan valtakirja on tarkoitettu yhteisluvan hakijan valtuuttamiseksi luvan hakemiseen. Yhteisluvan valtakirjaa ei tarvita, mikäli on laadittu yhteisluvan mallisopimuksen mukainen sopimus, ja liitetty siihen lupaosakasluettelo.

 

Hakemus ja päätös

Metsästyslain 26 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta jättämällä hakemus Suomen riistakeskukseen. Hakemus on saatettava tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta alueesta ja selvitys alueen pinta-alasta.

Edellytykset ja ehdot

Yksi pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään yhden aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Pyyntilupaan voidaan liittää tarkempia määräyksiä pyydystettävien hirvieläinten iästä tai sukupuolesta, jos se on tarpeen hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta.

Suomen riistakeskuksen on huolehdittava pyyntilupia myönnettäessä siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisina. Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi maanomistajien ja metsäkeskusten edustajien kuulemista hirvieläinten aiheuttamiin metsävahinkoihin liittyvissä asioissa. Vastaavasti maatalous- ja liikennevahingoissa kuullaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla tai hakijoilla on oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä metsästykseen sopivalla yhtenäisellä alueella. Hirven metsästykseen käytettävän alueen pinta-alan on oltava vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden hirvieläinten metsästykseen käytettävän alueen pinta-alan vähintään 500 hehtaaria. Pinta-alavaatimuksista poikkeamisesta päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle pyyntilupaa haetaan sähköisesti tai omalla lomakkeellaan. Jos hakemuksessa tarkoitettuun metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen osallistuvista ampujista sekä heidän vakinaisista asuinpaikoistaan ja muista kyseisen hirvieläimen metsästysmahdollisuuksistaan.

Valtion maille (pois lukien Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on vähintään 10 metsästäjää (ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muualla. Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain erityistapauksissa esimerkiksi jos alueelle ei ole muita hakuehdon täyttäviä hakijoita. Hakijan on henkilökohtaisesti varmistettava, että ampujalistassa olevat henkilöt ovat lupautuneet osallistumaan ampujina hirvenmetsästykseen hakijan seurueessa tulevana syksynä.

Uusi pyyntilupa

Jos kaadettu hirvieläin on pyyntiluvan haltijasta riippumatta siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton, Suomen riistakeskus myöntää 29 §:n mukaisesti vanhan pyyntiluvan tilalle uuden pyyntiluvan maksutta.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat

 

Päivitetty 3.11.2017