Maksut lupapäätöksistä vuonna 2015

Suomen riistakeskuksen perimät maksut lupapäätöksistä on vahvistettu vuodelle 2015 ja vuodelle 2016. Maksuasetus on voimassa kaksivuotisena ja tulee voimaan 1.1.2015 ja on voimassa 31.12.2016 asti. Maksuissa on joitakin muutoksia aiempaan. Riistanhoitoyhdistysten perimät maksut säilyivät ennallaan. Maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa (1078/2014).

Suomen riistakeskus perii maksuja päätöksistä vuonna 2015 seuraavasti:

 1) metsästyslain (615/1993) 10 §:n (pyyntiluvat) nojalla annetusta päätöksestä 85 euroa (aiemmin 55 euroa),

2) metsästyslain 26 §:n (hirvieläimen pyyntiluvat) nojalla annetusta päätöksestä 65 euroa,

3) metsästyslain 40 §:n (lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin) nojalla annetusta päätöksestä 80 euroa (aiemmin 85 euroa),

4) metsästyslain 42 §:n (vierasperäisen eläimen maahantuonti ja luontoon laskeminen) nojalla annetusta päätöksestä 160 euroa (aiemmin 185 euroa).

5) metsästyslain 52 §:n (koirakokeet ja koiran kouluttaminen) nojalla annetusta päätöksestä 75 euroa (aiemmin 100 euroa),

6) metsästyslain 41 §:n (poikkeusluvat) ja 41 a §:n 1 momentin (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat eräille riistanisäkkäille: ahma, susi, karhu, saukko, ilves, euroopanmajava, halli, kirjohylje, itämeren norppa, hilleri, näätä ja metsäjänis) tai 41 b §:n 1 momentin (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat riistalinnuille ja rauhoittamattomille linnuille) tai 41 c §:n (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat muille kuin 41 a §:ssä tarkoitetuille riistanisäkkäille) tai 41 d §:n (poikkeuslupa riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän ja munien hävittämiseen) nojalla annetusta päätöksestä 120 euroa (aiemmin 30 euroa),

7) metsästyslain 41 §:n 3 momentin (lupa poiketa metsästyslain 32 §:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja -menetelmiä koskevista kielloista ja 35 §:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta) ja 49 a §:n (lupa poiketa rauhoittamattoman nisäkkään pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevasta kiellosta) nojalla annetusta kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 165 euroa (aiemmin 150 euroa),

8) metsästyslain 41 a §:n 3 momentin (ns. kannanhoidolliset poikkeusluvat sudelle, karhulle, saukolle tai ilvekselle) ja 41 b §:n 2 momentin (lupa poiketa tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen muiden kuin rauhoittamattomien lintujen pienien määrien tappamiseksi, pyydystämiseksi, hallussa pitämiseksi tai muutoin asiallisen hyötykäytön mahdollistamiseksi) nojalla annetusta päätöksestä 60 euroa (aiemmin 80 euroa),

9) metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta pysyvästi ja pitkäaikaisesti liikuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 130 euroa (aiemmin 70 euroa). Jos 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetussa eläimen pyydystämistä tai tappamista koskevassa lupapäätöksessä tehdään samalla päätös myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käytöstä, siitä ei peritä erillistä maksua.

Riistanhoitoyhdistysten perimät maksut:

 1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta,

2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumakokeesta 20 euroa koekerralta,

3) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ulkomaalaiselle annetusta ampumakoetodistuksesta 15 euroa sekä

4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annettavasta todistuksesta 27 euroa.

Muut maksut:

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Suomen riistakeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Metsästyskortista tai ampumakokeesta annettavasta jäljennöksestä tai uudesta todistuksesta on perittävä 12 euron maksu.