Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta hylkäsi hirvivalitukset

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on ratkaisuillaan hylännyt valitukset, jotka tehtiin Suomen riistakeskus Lapin kielteisistä hirvieläinten pyyntilupapäätöksistä. Hirvivalitukset koskivat sellaisia luvanhakijoita, jotka olivat saaneet Metsähallitukselta alueluvan, vaikka eivät täyttäneet ampujamäärien minimivaatimuksia.

Riistakeskus edellytti v. 2013 Metsähallituksen kanssa yhteisesti sovituilla edellytyksillä (mediatiedote 19.12.2012) pyyntiluvan hakijoiden ampumamäärien osalta seuraavia vähimmäisvaatimuksia: Valtion maille (yli 1000 ha valtion maita hakemuksessa) (pois lukien Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myönnettiin vain sellaisille hakijoille, joilla oli vähintään 10 metsästäjää (ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muualla. Lisäksi näistä oli oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä.

Suomen riistakeskus katsoi pyyntilupaharkinnassa ampujalla olevan muu metsästysmahdollisuus, jos hän oli sellaisen metsästysseuran/-seurueen jäsen, joka haki pyyntilupaa muualle. Ampujiksi laskettiin sellaiset ampujat, jotka eivät hakijan ilmoituksen mukaan aikoneet metsästää hirveä normaalina hirviseurueen jäsenenä tulevana metsästyskautena muualla.

Kolmen valittajan osalta eivät täyttyneet vaatimukset kuudesta sellaisesta metsästäjästä, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä. Yhden valittajan osalta ei täyttynyt vaatimus 10 metsästäjästä, koska kaksi hakijan 10 metsästäjästä hakijan ilmoituksen mukaan metsästi hirveä normaalina hirviseurueen jäsenenä muualla. Yksi hylätty valitus koski metsästysseuraa, joka oli jakanut ampujansa kahteen eri hakemukseen kahden riistanhoitoyhdistyksen alueelle ja ilmoittanut ampujansa muuta metsästysmahdollisuutta vailla oleviksi.

Metsähallituksen aluelupa ei välttämättä takaa pyyntilupaa

Suomen riistakeskus toteaa Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan vahvistamiin kielteisiin päätöksiin liittyen, että Metsähallituksen aluelupaprosessi (valtion maiden metsästysoikeus) ja Suomen riistakeskuksen hirvieläimen pyyntilupaprosessi ovat ajallisesti ja hallinnollisesti eri asioita.

Suomen riistakeskus päättää hirvieläimen pyyntiluvista metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti, eikä Metsähallituksen metsästysoikeuden haltijana mahdollisesti myöntämä aluelupa (metsästysoikeus) sido päätöksenteossa Suomen riistakeskusta siten, että hirvieläimen pyyntilupa olisi myönnettävä automaattisesti pelkästään sen perusteella.

Suomen riistakeskuksen vähimmäisvaatimukset ampujamääriä koskien ovat edelleen voimassa koskien v. 2014 pyyntilupien hakua (pois lukien Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet).

Lisätietoja