KIRI

Teeri - elä suotta raivoo

Suomen Metsäsäätiön kanssa yhteistyössä toteutettava Kipinä riistametsänhoitoon -kampanja (KIRI) herättelee metsänomistajia ja metsäammattilaisia ajattelemaan metsänhoitoa kokonaisvaltaisena panoksena luonnon, riistan ja puuntuotannon hyväksi. Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Testaa mikä kanalintu olet

Vastaamalla kysymyksiin saat tietää, mitä kanalintua luonteesi muistuttaa eniten.

Riistametsänhoito

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja. Riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä läpi metsikön kiertoajan.

Riistametsänhoidon ohjeet monipuolistavat talousmetsien käsittelyä. Ne on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa, eikä niiden noudattaminen estä puuntuotantoa tai aiheuta metsänomistajille lisäkustannuksia.

Riista on osa metsän tuottoa, ja riistarikkaus yhdistettynä kannattavaan metsätalouteen kasvattaa alueen kokonaisarvoa ja luo hyvinvointia.

Riistametsänhoidon työohje (pdf)

 

Riistametsänhoito (pdf)

Tutustu riistametsänhoidon mallikohde-esittelyihin.


Katso, millaista riistametsänhoito on käytännössä.

Video myös Suomen riistakeskuksen Youtube-kanavalla.

 

Linnuille ravintoa ja suojaa

Hyvinvoiva riistametsä tarjoaa metsäkanalinnuille runsaasti ravintoa ja suojaa. Metsäkanalinnut menestyvät sekametsässä, jossa puuston koko ja tiheys vaihtelevat. Ihanne on vähintään kolmen puulajin metsä, jossa on runsaasti aluskasvillisuutta, riistatiheikköjä ja säästöpuuryhmiä.Pyy - kanalinnut ja harvennus

Mustikka on metsäkanalintujen tärkein ravintokasvi. Erityisen tärkeitä yhtenäiset mustikkavarvikot ovat kanalintupoikueille, jotka tarvitsevat varvikon suojaa ja mustikan lehdillä elävää hyönteisravintoa.

Tuottamattomat alueet tuottaviksi

Metsäkanalinnut viihtyvät hyvin metsän ja suon kerroksellisilla vaihettumisvyöhykkeillä. Niiden hoidossa tavoitteena on peitteisyyden säilyminen. Metsätaloudellisesti tuottamattomat ojitusalueet voivat sopia kunnostettaviksi riistasoiksi.

Riistametsänhoito edistää luonnon monimuotoisuutta, maisemaa ja metsien virkistyskäyttöä. Tuottavassa ja hyvinvoivassa metsässä viihtyvät sekä riista että ihmiset. Lisäksi se on varautumista ilmastonmuutokseen, metsätuhoihin ja puunhinnan muutoksiin. Suomen riistakeskuksen tavoitteena on saada riistametsänhoito osaksi metsätalouden arkea.

Vaihettumisvyöhykeopas (pdf)

Riekkosuon ennallistaminen

 Video myös Suomen riistakeskuksen Youtube-kanavalla.

Riistametsänhoidon ABC

  • Säästä tiheikköjä ja alikasvosta kaikenikäisiin metsiin.
  • Suosi sekapuustoisuutta.
  • Raivaa vain ainespuun tyveltä – vältä liiallista siistimistä.
  • Säästä varvustoa ja pensaskerrosta.
  • Säilytä korvet sekä suon ja kankaan väliset vaihettumisvyöhykkeet metsäpeitteisinä.
  • Käytä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä sopivilla kohteilla.
  • Kunnosta vähäpuustoisia ojitusalueita riistasoiksi.
  • Käytä yläharvennusta ja pidempiä kiertoaikoja ainakin rakenteellisesti monimuotoisemmissa metsissä.
  • Jätä säästöpuut ryhmiin.

Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (pdf)

KIRI-kampanja innostaa kokeilemaan

Metso ja riistametsŠ

Kipinä riistametsänhoitoon -kampanja (KIRI) innostaa metsänomistajia ja metsäammattilaisia tutustumaan riistametsänhoidon ohjeisiin ja  kokeilemaan niitä käytännössä. KIRI korostaa, että tänään tehdyllä metsänhoidolla on vaikutusta tulevien vuosien kanalintukantoihin.

KIRI toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsäsäätiön kanssa, ja kampanja on esillä syksyllä 2015 lehdissä, verkossa, sosiaalisessa mediassa ja  Metsämessuilla.

Suomen Metsäsäätiö edistää metsäelinkeinon hyväksyttävyyttä ja turvaa metsätalouden toimintaedellytyksiä. Metsäsäätiön rahoituslähde on  puukauppojen yhteydessä perittävä vapaaehtoinen menekinedistämismaksu.

 

Riistametsänhoidosta muualla

Forest.fi: Näin teet talousmetsästäsi riistametsän (29.10.2015)

Maaseudun tulevaisuus: Riistatiheiköt eivät vaikuta puuntuotokseen (24.10.2015)

Helsingin Sanomat: Soivatko metsot talousmetsissä vastedeskin? (18.10.2015, mielipide)

Yle Areena: Luonto lähellä (12.10.2015)

Metsään: Lainsäädäntö tukee riistametsänhoitoa (5.10.2015)

Maatilan Pellervo: Riista tuo lisäarvoa talousmetsälle (1.10.2015)

Metsätalous: Riista tuo työhön vaihtelua (Lokakuu 6/2015)

Koneyrittäjä: Ammattimies osaa riistaiset niksit (Lokakuu 2015, nro 8, s.44)

Luonnonvarat.fi: Metsä on muutakin kuin puuta (3.11.2015)

Riistan vuoksi: Riistanhoito kiinnostaa maanomistajia (Marraskuu 2015, s.16-18)

Metsälehti: Metsonhoitaja raivaa suurpiirteisesti (s.16-17) ja Yhteiskäytöllä tiedosta enemmän irti (s.30) (5.11.2015, 21/2015)

Pudasjärvi-lehti: Suosi sekapuustoisuutta, jätä tiheikköjä (6.11.2015, s. 11)

Metsästäjä: KIRI-kampanja innostaa riistametsänhoitoon ja Riistaystävällistä metsänhoitoa ja puukauppaa (6/2015, s.10-14)

Maaseudun tulevaisuus: Riistametsänhoito monimuotoisuuden vaalijana (18.11.2015, yliö)

Skogsbruket: Skogsvården påverkar skogshönsfågelstammarna (11/2015. s 14)

Metsäpirkka: Riistametsänhoidon ohjeet saatavilla (4/2015, s.6)

Digi-Jahti: Metsästävä maanomistaja on paras luonnonhoitaja (2/2015)

 

Kuvat: Seppo Leinonensuomen metsasaatio logo 450x400Riistakeskus_logo_web

Päivitetty 16.12.2015