Siirry sisältöön

Hirvikannan hoidolle asetettiin lähivuosien raamit

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimiva Satakunnan alueellinen riistaneuvosto on asianosaisia sidosryhmiä kuultuaan päättänyt hirvikannan hoidolle asetettavista tavoitteista vuoteen 2017 asti. Tavoitteet on asetettu hirvitalousaluekohtaisesti, joita on Satakunnan alueellisen riistaneuvoston toimialueella neljä.

Menettely perustuu valtakunnallisessa hirvikannan hoitosuunnitelmassa kuvattuun toimintatapaan, joka on kuluvana vuonna otettu käyttöön koko maan alueella. Asetettu tavoite koskee hirvien talvikannan kokoa, ja se on asetettu tiheyshaarukkana hirvitalousalueen kokonaismaapinta-alaa kohti.

Tehdyn päätöksen mukaisesti Satakunnan rannikon kahdella hirvitalousalueella tavoitellaan kummallakin 2,6 – 3,2 hirven talvikantaa tuhannella hehtaarilla. Tällä hetkellä kannan kooksi on näillä alueilla arvioitu 2,8 – 2,9 hirveä tuhannella hehtaarilla. Satakunnan ja Pirkanmaan yhteisellä, Kokemäenjoen vesistön pohjoispuolella sijaitsevalla hirvitalousalueella määrällinen tavoite on 2,7 – 3,3 hirveä tuhannella hehtaarilla, kannan ollessa tällä hetkellä 3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvitalousaluetasolla tarkasteltuna edellä mainituilla kolmella alueella hirvikanta onkin tällä hetkellä tavoitteiden mukainen.

Sen sijaan Kokemäenjoen vesistön eteläpuolelle sijoittuvalla Satakunnan ja Pirkanmaan yhteisellä hirvitalousalueella hirvikantaa tullaan lähivuosina hieman kasvattamaan, sillä tälle alueelle asetettu kantatavoite 2,4 – 3 hirveä tuhannella hehtaarilla on hieman suurempi kuin tällä hetkellä vallitseva 2,3 hirven kanta tuhannella hehtaarilla.

Hirvikannan rakenteen osalta noudatetaan hirvikannan hoitosuunnitelmaluonnoksessa asetettuja yleistason tavoitteita. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on esimerkiksi hirvikannan sukupuolijakauman tasoittaminen, tällä hetkellä hirvikanta on monin paikoin epäluonnollisen naarasvoittoinen. Lisäksi muun muassa hirvisonnien keski-iän nostamiseen on tarvetta.

Hirvien liikenteelle ja muun muassa metsätaloudelle aiheuttamat vahingot ovat viime vuosien aikana pysyneet kohtuullisella tasolla, ja sidosryhmien kuulemisen perusteella vallitsevaan tilanteeseen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Nyt asetettujen kantatavoitteiden myötä pyritään säilyttämään vahinkomäärät kohtuullisina, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena ja metsästettävänä. Hirvi on taloudellisesti mitattuna ylivoimaisesti tärkein riistaeläin.