Siirry sisältöön

Utvecklande av älgförvaltningsområdenas verksamhet

Finlands viltcentral har startat projektet hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen (fri översättning utvecklande av älgförvaltningsområdenas verksamhet). Det är ett av jord- och skogsbruksministeriet finansierat utvecklingsprojekt, vars huvudsakliga mål är att stöda jaktvårdsföreningarnas, älgförvaltningsområdenas och jaktföreningarnas samarbete, utveckla metoder för att uppnå de regionala målen i skötseln av hjortdjurs- och stora rovdjursstammarna och säkerställa en täckande användning av viltinformationen vid planeringen av hjortdjursstammarnas skötsel och vid jakten i hela Finland.

I projektet satsar man starkt på utbildning som erbjuds åt alla jägare på lokalnivå. De mest centrala utbildningsämnena är bl.a.

  • älgens och små hjortdjurs biologi och selektiv beskattning
  • användningen av hjortdjursinformationen och övrig viltinformation vid planering och förverkligandet av jakten
  • samlicensförfarande och banklicenspraxis

I projektet finns ytterligare olika utvecklingsmålsättningar, såsom

  • Samordnande och rationalisering av tillvägagångssätten vid beskattningsplaneringar på jaktvårdsförenings och älgförvaltningsområdesnivå
  • Utvecklande av samarbetet med intressegrupper på lokal nivå
  • Granskning av älgförvaltningsområdenas gränser/avgränsningar och vid behov uppdatering
  • Utvecklande av uppföljningen av små hjortdjursstammar och regleringen

Därtill är projektets målsättning att främja skötseln av flerartsbestånd. Där tar man vid skötseln av hjortdjursbestånden även rovdjursbeståndens regionala situation och riklighet i beaktande i en större utsträckning än nu. Hjortdjuren är framför allt för varg och björn en viktig näringsresurs. Genom att kombinera viltinformation av flera arter som en del i den praktiska beskattningsplaneringen och stamskötseln, borde man i framtiden sannolikt kunna mildra stora rovdjurs- och hjortdjurskonflikter.

Projekttiden upphör i slutet av år 2021. Projektets operativa prioriteringar och periodiseringarna under projekttiden har presenterats här nedan. Utbildningsverksamheten fortsätter under hela projekttiden, även om tyngdpunkten är på det första projektåret.

För projektet har man rekryterat nio visstidsanställda planerare och projektområdet är hela Finland. Prioriteringarna i befattningsbeskrivningarna för älgförvaltningsområdesplanerarna har planerats regionvis utgående från områdets arter och behov.