Siirry sisältöön

Utvecklande av älgförvaltningsområdenas verksamhet

Finlands viltcentrals projekt Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen (fri översättning Utveckling av älgförvaltningsområdenas verksamhet) erbjuder mångsidig utbildning åt alla hjortdjurs- och vildsvinsjägare samt utvecklar beskattningsplaneringen för hjortdjur 2019–2021. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Älg

Projektets mål

 • Säkerställa en omfattande användning av viltdata vid planeringen av skötseln av hjortdjursstammarna och vid jakten i hela landet.
 • Förenhetliga jaktvårdsföreningarnas och älgförvaltningsområdenas beskattningsplanering och främja skötseln av flerartsbestånd.
 • Stödja samverkan mellan jaktvårdsföreningar, älgförvaltningsområden och jaktföreningar samt utveckla samarbete med intressentgrupper på lokal nivå.
 • Granska och vid behov uppdatera älgförvaltningsområdenas gränser.
 • Utveckla stamuppföljningen och stamregleringen av små hjortdjur.

Projektets operativa prioriteringar

År 2019

 1. Starkt fokus op, utbildning av fältet
  • Hjortdjurens grundbiologi och mekanismer, selektiv beskattning
  • Utnyttjandet av hjortdjursinformationen under perioden
  • Främjande av samlicensförfarandet och banklicencpraxis
 2. Utvecklande av stamuppföljning av små hjortdjur
 3. Förebyggande av viltskador

År 2020

 1. Utvecklande av ÄFO (älgförvaltningsområde) och JVF (jaktvårdsförening) beskattningsplanering
 2. Utvecklande av intressegruppssamarbetet
 3. Beaktandet av biodiversiteten i planeringen
 4. Älgförvaltingsområdenas uppdateringsarbete

År 2021

 1. Utvecklande av beskattingsplanering och flerartsbeståndtänkandet fortsätter
 2. Kombinerande av uppgifter från multipla källor till viltinformation, utformning

 

Stark satsning på utbildningen som erbjuds åt alla jägare

Projektets utbildningsverksamhet fortgår under hela projekttiden. Se utbildningsevenemangen i ditt område under rubriken Evenemang

Inom projektet publiceras bloggen och podcasten Sorkkia ja sarvia, som behandlar på finska aktuella frågor om hjortdjur, såsom omfattande användning av viltdata vid planeringen av skötseln och jakten av hjortdjursstammarna i Finland. Materialet publiceras med två veckors mellanrum, turvis som blogg och podcast.

Kontaktuppgifter

Utvecklande av älgförvaltningsområdenas verksamhet, logo

För projektet har rekryterats nio visstidsanställa planerare och projektområdet är hela Finland. Prioriteringarna i befattningsbeskrivningarna för älgförvaltningsområdesplanerarna har planerats regionvis utgående från områdets arter och behov.