KIRI

Teeri - elŠ suotta raivoo

Viltvänligt skogsbruk

Viltvänligt skogsbruk innebär skötsel av ekonomiskogar på ett sådant sätt att skogshönsfåglar och annat vilt beaktas. Metoderna är frivilliga och enkla. Viltet kan beaktas i allt skogsbruksarbete, under skogens hela omloppstid.

Arbetsinstruktioner för viltvänlig skogsvård gör hanteringen av ekonomiskogarna mångsidigare. De har utvecklats i samarbete med professionella skogsbrukare, och att följa dem utgör varken något hinder för virkesproduktionen eller orsakar tilläggskostnader för skogsägarna.

Viltet är en del av skogens avkastning, och viltrikedom i kombination med lönsamt skogsbruk ökar områdets totala värde och skapar välbefinnande.

Viltvänlig skogsvård – arbetsinstruktioner (pdf)

Viltvänligt skogsbruk (pdf)

Läs mer om olika exempel på viltvänligt skogsbruk.

Näring och skydd för fåglar

En välmående och viltvänlig skog erbjuder rikligt med näring och skydd för skogshönsfåglarna. De trivs i blandskog med ett trädbestånd av varierande storlek och täthet. Idealet är att skogen har minst tre trädarter och rikligt med markvegetation, buskage och grupper med naturvårdsträd.Pyy - kanalinnut ja harvennus

Blåbär är skogshönsfåglarnas viktigaste näringsväxt. Speciellt viktiga är enhetliga bestånd av blåbärsris för hönsfågelungarna, som behöver skyddet som riset ger och näringen av de insekter som lever på blåbärsrisets blad.

Improduktiva områden blir lönsamma

Skogshönsfåglarna trivs bra i flerskiktade övergångszoner mellan skog och myr. Målet med skötseln av dessa områden är att de ska bevaras bevuxna. Dikade områden med lågavkastande ekonomiskog kan vara lämpliga objekt att återställa till viltvänliga myrar.

Viltvänligt skogsbruk främjar naturens mångfald, landskapets och skogarnas rekreationsvärde. I en produktiv och välmående skog trivs såväl vilt som människor. Därtill ger det beredskap för klimatförändringen, skogsskador och förändringar i virkespriserna. Finlands viltcentral har som mål att viltvänligt skogsbruk ska bli en del av skogsnäringens vardag.

Länk till PDF-handbok för övergångszoner (på finska)

ABC för viltvänlig skogsvård

  • Spara buskage och undervegetation i skogar av alla åldrar
  • Gynna ett blandat trädbestånd
  • Röj endast gagnvirket runt roten – undvik överdriven röjning
  • Bevara skikt av ris och buskage
  • Bevara försumpad skog och övergångszoner mellan myr och mo skogstäckta
  • Använd metoder för kontinuerlig odling på lämpliga objekt
  • Återställ dikade områden med litet trädbestånd till viltvänliga myrar
  • Använd höggallring och längre omloppstider åtminstone i skogar med större strukturell mångfald
  • Bevara grupper av naturvårdsträd

 

Kampanjen KIRI sporrar till deltagande

TjŠderskogKampanjen Kipinä riistametsänhoitoon (KIRI, på svenska ung. Upptäck viltvänligt skogsbruk) sporrar skogsägare och skogsproffs att bekanta sig med anvisningarna för viltvänligt skogsbruk och även testa dem i praktiken. KIRI betonar att skogsvård som utförs idag har inverkan på hönsfågelstammarna under de kommande åren.

KIRI genomförs i samarbete med Finlands Skogsstiftelse och hösten 2015 syns kampanjen i tidningar, på nätet, i sociala medier och på Skogsmässan.

Finlands Skogsstiftelse arbetar för en positiv inställning till skogsnäringen och tryggar verksamhetsförutsättningarna för skogsnäringen. Skogsstiftelsen finansierar sin verksamhet med en frivillig säljfrämjande avgift, som uppbärs i samband med virkesaffärer.

 

Läs mer om viltvänligt skogsbruk

Forest.fi: How to make your forest attractive to game? (29.10.2015)
Skogsbruket: Skogsvården påverkar skogshönsfågelstammarna (11/2015. s 14)

 

Bilder: Seppo Leinonen

finlands-skogsstiftelse

Viltcentral_4v

Uppdaterad 3.2.2016