Sälstammen

På Finlands havsområden förekommer två sälarter. Den vanligare av dem är gråsälen. Arten kan påträffas från den innersta delen av Bottenhavet ända fram till Finska viken. Gråsälsstammen har under de senaste åren ökat stadigt och den är rikligast längs kusten i sydvästra Finland. I inventeringar som utfördes i Östersjön observerades år 2012 rekordantalet ca 28 000 gråsälar.

Östersjöns vikarbestånd är rikligast på Bottenhavets område. Vikaren förekommer också i mindre antal i Skärgårdshavet och Finska viken. Vikarstammen har vuxit långsammare än gråsälsstammen. I inventeringen av vikare som utfördes i Bottenhavet år 2012 observerades ca 6 300 vikare.

Det inventerade antalet sälar är mindre än stammens egentliga storlek. I Finland ansvarar Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet för inventeringarna av sälstammarna.

Läs mer om sälarnas antal (VFFI)

Gråsälar som fött ungar på marken och deras kutar.

Gråsälar som fött ungar på marken och deras kutar. Bild: Mikko Toivola

Skötseln av sälstammarna är internationell verksamhet

Länderna kring Östersjön har strävat till att utarbeta nationella förvaltningsplaner. Det är dock bara Finland, Estland och Danmark som har färdiga förvaltningsplaner för de nationellt viktiga sälarterna.

Arbetet med att skydda sälarna koordineras i Östersjöregionen av Helsingforskommissionen. Helsingforskommissionen är ett på en gemensam överenskommelse mellan Östersjöländerna baserat förhandlingsorgan, som genom rekommendationer strävar till att förbättra Östersjöns tillstånd.

I anknytning till sälarna har de länder som ingår i Helsingforskommissionen godkänt en rekommendation år 2006. År 2009 beslutade Europeiska unionen förbjuda handel med sälprodukter inom EU. Förbudet gäller också produkter framställda av sälar som jagats i Finland. Finland ansöker om undantag från förbudet, för att man ska kunna möjliggöra småskalig handel med sälprodukter som man fått som byte i Finland.

Den internationella regleringen gällande sälarna och främjandet av ett hållbart nyttjande av sälar förutsätter ett aktivt grepp av viltförvaltningen också i det internationella samarbetet.

Läs mer om rekommendationen från år 2006

Läs mer om handelsförbudet från år 2009

Sälarna är havens storvilt

Jakten på säl och utnyttjandet av bytet har långa traditioner. På 1900-talet jagades säl utan reglering. Sälarna fridlystes i början av 1980-talet på grund av att stammarna försvagats kraftigt. Stammarna försvagades på grund av reproduktionsproblem förorsakade av miljögifter och för stor jakt.

Säljakt var helt förbjuden i Finland under 16 år. Fångsten återupptogs år 1998 på grund av skador i fiskerihushållningen. Jakten blev noga reglerad. År 2007 utarbetades en förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar för att styra ett hållbart nyttjande av sälstammarna.

Läs mer om förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar (JSM)

I dag tar jakten sikte på i synnerhet gråsälen, av vilken det inom Fastlands Finland årligen jagas ca 300-500 individer. Av vikaren jagas det årligen ett fåtal individer med noggrant avgränsade dispenser. Licenser och dispenser beviljas av Finlands viltcentral. Åland har egna stadfganden gällande säljakt som skiljer sig från Fastlands Finland.

Läs mer om jaktlicenser för fångst av säl

Läs mer om jaktlicenser för säl på Åland

Sälarna orsakar skador för fiskerinäringen

Vardera sälarten orsakar skador för fiskerinäringen. Sälarna jagar bort fisken från kända fångstplatser, äter fångstfisk ur fiskebragderna och i synnerhet gråsälen söndrar också bragderna.

Man har försökt hindra de skador sälarna orsakar med olika slags medel. Man har kunnat skydda ryssjefisket genom att använda ryssjor av starkare material än tidigare och hindra att sälen kommer in i ryssjan med olika slags konstruktioner. Till hjälp för nätfisket har man inte kommit på några medel, med vilka man skulle kunna hindra de skador sälarna åstadkommer.

Yrkesfiskare som uppfyller vissa kriterier har möjlighet att få så kallat sältoleransbidrag. En förutsättning för att sältoleransbidrag ska betalas är, att yrkesfiskaren har deltagit i utbildning beträffande förvaltningsplanen för Östersjöns sälstammar och hur man undviker sälskador.

Läs mer om sälskador (VFFI)

Uppdaterad 5.7.2013