Siirry sisältöön

Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen

Suomen riistakeskus on käynnistänyt hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen -hankkeen. Kyseessä on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama kehittämishanke, jonka päätavoitteina on tukea riistanhoitoyhdistysten, hirvitalousalueiden ja metsästysseurojen yhteistoimintaa, kehittää menetelmiä hirvieläinten ja suurpetokantojen hoidon alueellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja varmistaa riistatiedon kattava hyödyntäminen hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa ja metsästyksessä läpi Suomen.

Hankkeessa panostetaan vahvasti kaikille metsästäjille tarjottavaan koulutukseen paikallistasolla.

Hankeaika päättyy vuoden 2021 lopussa. Hankkeen toiminnalliset painopisteet ja niiden jaksottuminen hankeajalle on esitetty alla. Koulutustoiminta jatkuu koko hankeajan, vaikka painopiste onkin ensimmäisessä hankevuodessa.

Hankkeessa on lisäksi eri kehittämistavoitteita, kuten

  • RHY:sten ja hirvitalousalueiden tasolla tapahtuvan verotussuunnittelun menettelyiden yhtenäistäminen ja virtaviivaistaminen
  • Paikallistason sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
  • Hirvitalousalueiden rajausten tarkistaminen ja tarvittaessa päivittäminen
  • Pienten hirvieläinten kannan seurannan ja säätelyn kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on myös edistää monilajista kannanhoitoa. Siinä hirvieläinkantojen hoidossa otetaan nykyistä paremmin huomioon myös suurpetokantojen alueellinen tila ja runsaus. Hirvieläimet ovat etenkin sudelle ja karhulle tärkeä ravintoresurssi. Yhdistämällä monilajista riistatietoa osaksi käytännön verotussuunnittelua ja kannanhoitoa, voitaneen jatkossa todennäköisesti helpottaa suurpeto- ja hirvieläinkonflikteja.

Hankkeeseen on palkattu yhdeksän määräaikaista suunnittelijaa ja hankealueena on koko Suomi. Hirvitalousaluesuunnittelijoiden toimenkuvan painotukset on suunniteltu aluekohtaisesti alueen lajistosta ja tarpeista lähtien.