Siirry sisältöön

Euroopanmajava ja peltopyy

Pyyntilupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelussa.

 

Pyyntilupa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelussa.

Suomen riistakeskus voi voimassa olevan metsästysasetuksen mukaan myöntää pyyntiluvan euroopanmajavan metsästykseen. Lisäksi pyyntilupa voidaan myöntää peltopyyn metsästykseen muualla kuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Myönnetty pyyntilupa on voimassa enintään vuoden myöntämisajankohdasta lukien.

Hakijan on liitettävä pyyntilupaa koskevaan hakemukseen selvitys siitä, millä alueella ja minä ajankohtana pyyntilupahakemuksessa tarkoitettua riistaeläinlajia on tarkoitus metsästää. Hakijan on lisäksi Suomen riistakeskuksen niin vaatiessa esitettävä selvitys metsästysoikeudestaan pyyntilupahakemusalueella sekä selvitys hakemuksessa tarkoitetun riistaeläinlajin kannan suuruudesta.

Pyyntilupa myönnetään enintään haetulle riistaeläinten yksilömäärälle. Jos riistaeläinlajin kannan tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä metsästyksen tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, Suomen riistakeskus voi vähentää metsästettävien eläinten määrää haetusta. Lisäksi riistakeskuksen on otettava huomioon pyyntilupaa myöntäessään se, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisina.

Erityisestä syystä pyyntilupaan voidaan asettaa pyyntitapaa tai pyyntialuetta koskevia rajoituksia sekä ottaa pyyntilupaan pyydystettävien eläinten ikää ja sukupuolta koskevia määräyksiä

Euroopan majava

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa asetuksella vuosittain enimmäiskiintiön myönnettävälle Euroopan majavamäärälle. Voimassa oleva asetus ja siihen liittyvä muistio löytyy netistä käyttämällä hakusanat ”asetus pyyntiluvalla sallittavasta Euroopan majavan metsästyksestä”.

Euroopan majavan pyyntilupia haetaan yleensä ns. yhteisluvalla. Yhteisluvalla monta metsästäjää tai metsästysseuraa hakevat yhdessä lupia laajalle alueelle. Suomen riistakeskuksen Satakunnan, Pohjois-Hämeen, Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Lapin aluetoimistot vastaavat kysymyksiin koskien lupahakua.

Peltopyy

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueen ulkopuolella tarvitaan pyyntilupa peltopyyn metsästykseen. Mainittujen maakuntien ulkopuolella pyyntilupa peltopyyn luonnonvaraisen kannan metsästämiseen edellyttää vahvaa näyttöä metsästyskelpoisesta populaatiosta. Pyyntilupa voidaan kuitenkin myöntää istutetuille linnuille esim. taloudellisessa tarkoituksessa, mikäli luonnonmukainen peltopyykanta ei vaarannu.

 

Jos luvan hakeminen Oma riista -palvelussa ei ole mahdollista, lupaa voi hakea myös lomakkeella

Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom. (doc)
Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom. (odt)
Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom. (pdf)

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat