Siirry sisältöön

Karhujahdin yhteystiedot ja lomakkeet

Ennen karhujahtia

Karhun metsästys alkaa vuosittain 20. elokuuta. Poronhoitoalueella karhun pyynti tapahtuu itäiselle ja läntiselle alueelle määritellyin kiintiöin. Muun Suomen alueelle Suomen riistakeskus myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia.

Poronhoitoalue: kiintiötilanne

Poronhoitoalueella jäljellä olevan kiintiön suuruuden voi tarkistaa verkkosivuilta: etusivu / Karhusaaliit.

Muu Suomi: luvanhankinta

Karhu kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin, joiden metsästystä säädellään EU:n luontodirektiivillä. Suomessa karhukanta on riittävän suuri siihen, että sen kokoa voidaan vahvistetun hoitosuunnitelman mukaisesti säädellä kannanhoidollisella metsästyksellä.

Lupahakemus tulee jättää viimeistään kesäkuussa.

Lue lisää kannanhoidollisista poikkeusluvista

Karhujahdin jälkeen

Poikkeuslupien nojalla pyydettävien karhujen osalta poikkeusluvan saaja on yleensä järjestänyt kirjallisen ilmoittautumismenettelyn ja antanut tarkat ohjeet metsästysjärjestelyistä.

Kaatoilmoitus

Kaadetusta karhusta tulee tehdä lakisääteinen saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle jommallakummalla tavalla:

  • sähköisessä asiointipalvelussa: oma.riista.fi (sekä poronhoitoalue että muu Suomi)
  • sähköpostilla lähimpään aluetoimistoon (poronhoitoalueella Lapin aluetoimistoon)

Saalisilmoituksen tekeminen Oma riista -palvelussa, ohje

Tutkimusnäytteet

Luonnonvarakeskus toivoo kaadetuista karhuista näytteitä. Poronhoitoalueen kiintiökarhujen osalta Suomen riistakeskuksen Lapin aluetoimisto toimittaa kaatajalle ohjeet ja lomakkeet sähköpostitse (tai postitse). Poikkeuslupien nojalla pyydettävien karhujen osalta tarvittavat lomakkeet on toimitettu päätöksen mukana poikkeusluvan saajalle.

Tutustu näytteenoton ohjeisiin

Myynti ja käyttö

Metsästäjien omaan käyttöön tarkoitettua karhunlihaa eivät koske elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Evira suosittelee, että trikiinialttille eläinlajeille, kuten karhulle, tehtäisiin aina trikiinitutkimus. Omaan käyttöön tai yksityiselle henkilölle luovutettavalle karhunlihalle trikiinitutkimuksen voi tehdä metsästäjä Eviran ohjeiden mukaisesti. Trikiininäytteet tutkitaan Eviran hyväksymissä laboratorioissa.

Sen sijaan yleiseen kulutukseen tai yksityiselle henkilölle luovutettavalle tarkastamattomalle karhun lihalle tulee tehdä trikiinitutkimus. Yleiseen kulutukseen tulevalle karhunlihalle trikiinitutkimus tehdään lihantarkastuksen yhteydessä riistankäsittelylaitoksessa, riistankäsittelylaitokseksi hyväksytyssä kotieläinten teurastamossa tai pienteurastamossa tai luonnonvaraisen riistan teurastamiseen hyväksytyssä poroteurastamossa.

Lue lisää luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksesta

Mikäli karhun ruhonosia tai lihoja aiotaan myydä, on Suomen ympäristökeskukselta hankittava Cites-todistus. Hakemukseen on laitettava liitteeksi niin sanottu laillisen saannon todistus, jonka myöntää Suomen riistakeskus. Poronhoitoalueen kiintiökarhujen osalta Suomen riistakeskus Lapin aluetoimisto toimittaa kaatajalle Cites-hakemuslomakkeen ja antaa laillisen saannon todistuksen. Poikkeuslupien nojalla kaadettujen karhujen osalta Cites-hakemuslomake on toimitettu päätöksen mukana poikkeusluvan saajalle. Poikkeusluvan saaja hakee laillisen saannon todistusta poikkeuslupapäätöksen antaneelta Suomen riistakeskuksen aluetoimistolta.

Lue lisää kaupallisesta hyödyntämisestä