Siirry sisältöön

Lintujen poikkeusluvat haussa nyt

Vahinkoa aiheuttavien riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyynti pesimäaikana vaatii poikkeusluvan. Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan, jos pyynnille ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua eikä pyynti vaikuta haitallisesti lajin suojelun tasoon. Tietyissä tilanteissa rauhoituksesta poikkeaminen on mahdollista ilmoitusmenettelyllä.

Riistalinnut ja rauhoittamattomat linnut, esimerkiksi sepelkyyhkyt ja räkättirastaat, voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja viljelyksille. Pienialaisilla viljelmillä rastaiden aiheuttamia vahinkoja on usein mahdollista estää verkoin ja pelottimin, jolloin poikkeusluvalle ei ole tarvetta.

Poikkeuslupa on viimesijainen ratkaisu, mikäli vahinkoja ei muuten pystytä riittävästi vähentämään. Poikkeuslupaa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pesimäajalle keväälle ja kesälle 2018 tulee hakea viimeistään noin kaksi kuukautta ennen ennakoitavissa olevan tarpeen alkua, esimerkiksi mansikkasadon kypsymistä.

Poikkeusluvan korvaava ilmoitusmenettely on mahdollinen rauhoittamattomille linnuille lentoasemilla, hyväksytyissä elintarvikehuoneissa, jätteenkäsittelylaitoksilla, vähintään hehtaarin suuruisilla marja- ja vihannesviljelmillä, turkistarhoilla, kalanviljelylaitoksilla ja tuotantoeläinsuojien yhteydessä.

Hakemukset ja ilmoittautumiset ilmoitusmenettelyyn käsitellään pääsääntöisesti vireillepano järjestyksessä. Päätösten laatiminen erilaisine selvityksineen vie aikaa, jolloin käsittely saattaa ruuhkautua. Ennen poikkeusluvan täytäntöönpanoa on pääsääntöisesti odotettava 30 vuorokauden mittainen valitusaika. Olemalla ajoissa liikkeellä pääsee todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti ongelmien ilmaantuessa.

Monivuotiset rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat voivat tulla kyseeseen esimerkiksi marjanviljelylle aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi pysyvälle kohteelle, eläimistön suojelemiseksi, tutkimuksen perusteella tai luonnonhoitohankkeen vuoksi.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Suomen riistakeskuksen alueiden riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot