Siirry sisältöön

Vastaa kyselyyn vesilinnustuksesta

Metsähallitus kerää metsästäjiltä tietoa yleisten vesialueiden ja muiden valtionvesialueiden vesilinnustuksesta internetkyselyllä. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mitkä metsästysalueet ja -paikat ovat tärkeitä vesilinnustajille. 

Kyselyn avulla on tarkoitus kerätä alueella metsästäviltä tietoa, näkemyksiä ja kehittämisajatuksia. Tiedonkeruualue on Suomenlahti ja Saaristomeren eteläosa. Kyselyyn toivotaan vastauksia alueella metsästäviltä henkilöiltä. Kysely toteutetaan PehmoGis -sovelluksella. Tietoja tullaan hyödyntämään Metsähallituksen suunnittelutyössä.

Vastaa kyselyyn

Suomenlahden yleisillä vesialueilla voidaan metsästää metsästyslain 7 §:n nojalla. Mikäli yleiselle vesialueelle tai muille valtion vesialueille tullaan perustamaan uusia luonnonsuojelualueita tai olevia alueita laajennetaan, joudutaan tekemään ratkaisuja myös metsästyksen jatkumisen suhteen.

Metsähallitus on parhaillaan Suomenlahti 2014 vuoteen liittyen tekemässä selvityksiä Suomenlahden luonnonsuojelualueverkoston kehittämistarpeista. Lisäksi Uudellamaalla on käynnissä myös valtion alueille perustettavien luonnonsuojelualueiden säädösvalmistelu. Jotta metsästyskäyttö voitaisiin paremmin huomioida Suomenlahden aluesuunnittelussa, pitäisi siitä saada tarkempaa tietoa.

Yleisen vesialueen metsästysmahdollisuudet ovat tärkeitä sille joukolle, joka niitä hyödyntää. Kuitenkin on vähän tietoa esimerkiksi siitä mistä alueen metsästäjät tulevat, kuinka suuri alueella metsästävien ihmisten joukko on, tai kuinka usein alueilla käydään metsästämässä. Myös pyynnin alueellinen sijoittuminen, saaliin määrä ja lajisuhteet kaipaavat tarkentamista. 

Merialueiden metsästyksestä kertyy tietoa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen muun saalis- ja metsästystilastoinnin ohessa. Tieto on kuitenkin varsin karkeaa, eikä riitä yksityiskohtaiseen alueiden käytön suunnitteluun. Toivommekin, että mahdollisimman moni Suomenlahdella tai Saaristomeren eteläosan valtionalueille metsästävä vastaisi kyselyyn, jotta tietopohjasta saadaan riittävän kattava.

Vaikka tietojen luovuttaminen Metsähallitukselle herättänee osaltaan epäluuloja, eikä takeita suunnittelun lopputuloksista metsästyksen näkökulmasta voida antaa, on joka tapauksessa ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelu perustuu riittävään tietopohjaan. 

Kysely on laadittu yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa. Tulokset ovat myös Suomen riistakeskuksen käytettävissä, kun Suomen riistakeskus lakisääteisenä tehtävänään edistää kestävää riistataloutta, valvoo riistatalouteen liittyvää yleistä etua sekä edistää kestävää metsästystä.

Lisätietoja ja tukea kyselyn käyttöön antaa Metsähallituksen eräsuunnittelija Madeleine NymanSuomen riistakeskuksessa asiaan liittyviin kysymyksiin vastaa Uudenmaan riistapäällikkö Visa Eronen.