Siirry sisältöön

Vastaa kyselyyn majavakantojen hoidosta ja hallinnasta

Suomen riistakeskuksessa valmistellaan majavakantojen hoidon ja hallinnan toimenpideohjelmaa, jonka avulla Suomen euroopanmajavakanta voidaan vahvistaa suotuisalle suojelutasolle muun muassa rajoittamalla kanadanmajavan levittäytymistä euroopanmajavan esiintymisalueille ja mahdollisesti euroopanmajavan siirtoistutuksin. Tavoitteena on myös parantaa majavien levinneisyyttä, runsautta ja saalismääriä koskevan tiedon laatua. Toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden taloudelliset, luonnon- ja riistataloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat, ja tätä varten Suomen riistakeskus selvittää maanomistajien, metsästäjien ja muiden sidosryhmien näkemyksiä majavakantojen hoidosta ja hallinnasta. Kysely kohdennetaan euroopanmajavan nykyisille esiintymisalueille ja niiden lähialueille, ja kyselyyn voi vastata 30.6.2015 saakka.

Vastaa kyselyyn

Suomessa tavataan kahta majavalajia. Alkuperäistä euroopanmajavaa esiintyy Satakunnan riistakeskusalueella, osissa Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueita ja Lapissa Ruotsin rajan pinnassa. Alkuperältään pohjoisamerikkalaisen kanadanmajavan levinneisyys on huomattavasti laajempi ja painottuu itäiseen Suomeen, mutta laji on levittäytymässä länteen, ja kanadanmajaviksi varmistettuja yksilöitä on tavattu euroopanmajavan esiintymisalueen tuntumasta Satakunnasta ja Pohjanmaalta. Osissa Pohjois-Hämettä, Pohjanmaata ja Lappia on epäselvää, kumpaa lajia alueilla esiintyy.

Riistantutkimuksen syksyllä 2013 järjestämän majavalaskennan mukaan Suomessa arvioitiin olevan 2 400 − 3 200 euroopanmajavaa ja 3 900 − 7 200 kanadanmajavaa. Arviot ovat vain suuntaa-antavia, koska laskenta ei ollut täysin kattava ja luvut on johdettu löydettyjen asuttujen talvipesien lukumääristä. Euroopanmajava luokiteltiin vuoden 2010 kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi, koska kanta on pieni ja esiintymisalue suppea. Lisäksi se kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen II lajeihin, joille on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita, ja liitteen IV tiukkaa suojelua edellyttäviin lajeihin. Euroopanmajavaa metsästetään rajoitetusti Satakunnassa kannanhoidollisella pyyntiluvalla ja muualla vahinkoperusteisen poikkeusluvan nojalla. Kanadanmajava on puolestaan haitallinen vieraslaji, jonka pyyntiin riittää metsästysoikeuden haltijan lupa.