Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen riistaneuvosto asetti valkohäntäpeuran tiheystavoitteet ensimmäistä kertaa

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto kuuli alueellisia sidosryhmiään ja päätti valkohäntäpeuran tiheystavoitteesta vuodelle 2021 Varsinais-Suomen alueen hirvitalousalueille. Tavoitteet asetettiin yksimielisesti kannan leikkaamiseksi. Hirvikannan hoidon tavoitteet asetettiin vuosille 2021-2023. Tavoitteet pidettiin pääosin ennallaan.

Valkohäntäpeurakannan tiheystavoitteet tähtäävät kannan vähentämiseen

Metsästyskaudella 2020-2021 ammuttiin Varsinais-Suomessa yhteensä 22789 valkohäntäpeurayksilöä. Valkohäntäpeurakanta on metsästäjien antaman jäävän kannan mukaan kuitenkin kasvanut ennätyksellisestä saalismäärästä huolimatta. Hirvieläimiin liittyvien sidosryhmäkeskusteluiden perusteella eri tahot olivat yksimielisiä valkohäntäpeurakannan vähentämisen tarpeesta, erityisesti tiheimmän kannan alueilla. Erityisesti alueet, joilla tapahtuu paljon kolareita tai kertyy paljon vahinkoja erikoiskasviviljelmille, ovat ongelmallisia. Valkohäntäpeuran osalta asetettiinkin vuodelle 2021 tiheystavoitteet (yksilöä/1000 ha), jotka toteutuessaan vähentävät nykyistä valkohäntäpeurakantaa. Varsinais-Suomessa kannan kasvua on pitkään pyritty hillitsemään myös muuttamalla verotusta naarasvoittoisemmaksi. Kannanarvioinnin puutteista johtuen verotustasoa ei ole toistaiseksi saatu riittävän korkeaksi kannan kasvun selkeäksi taittamiseksi.

 

Varsinais-Suomen valkohäntäpeuratavoitteet vuodelle 2021

 

HTA alaraja Ka yläraja
VS-EH 29 32 35
VS 1 19 21 23
VS 2 21 24 26
VS 3 19 21 23
VS 4 17 19 21

 

 

Hirvikannan hoitotavoitteet säilytettiin lähes ennallaan

Varsinais-Suomen alueen hirvikanta on Luonnonvarakeskuksen vuoden 2021 arvion perusteella suunnilleen samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin. Tihein hirvikanta on Lounaiseen saaristoon sijoittuvalla hirvitalousalueella, jossa hirviä on arvioitu olevan 6,06 yksilöä/1000 ha maapinta-alaa. Pienin hirvitiheys taas on hirvitalousalueella, joka sijoittuu Turun ja Loimaan välille. Peltovaltaisella hirvitalousalueella hirvitiheys on arvioitu olevan 2,28 hirviyksilöä/1000 ha maapinta-alaa. Hirvikannan hoitotavoitteet päätettiin alueellisen riistaneuvoston kokouksessa 15.3.2020 äänestyksen jälkeen vuosille 2021-2023 seuraavasti:

 

HTA Alaraja Yläraja Lehmä/sonni suhde Jäävä kanta vasaosuus (%) Talvikanta 2020
VS-EH 1,8 2,3 1,7 20-30 2,28
VS 1 2,8 3,3 1,7 20-30 3,37
VS 2 5,0 5,5 1,5 20-30 6,06
VS 3 4,2 4,7 1,5 20-30 4,78
VS 4 3,0 3,5 1,5 20-30 3,34

 

Säilytettyihin hirvitavoitteisiin nähden nykyiset hirvikannat ovat pääosin tavoiterajojen sisällä tai hyvin lähellä niitä. Ainoastaan saariston hirvitalousalueella (VS 2) hirvitiheys on selkeämmin tavoitteen ulkopuolella. Rakenteellisten tavoitteiden osalta hirvikanta on hyvin tavoitteessa 1.5. Susien aiheuttaman saalistuspaineen johdosta, joka on osalla aluetta voimistunut ja kohdistuu hirven vasoihin, päätettiin lehmä/sonni suhdetta nostaa kahdella hirvitalousalueella tasolle 1.7.

 

Hirvieläintavoitteiden asettamisen yhteydessä kuultiin sidosryhmiä

Hirvieläintavoitteiden asettamisessa on pyritty ottamaan huomioon sekä hirvieläinten aiheuttamat vahingot, että riistataloudelliset hyödyt. Tavoitteista on kuultu laajasti alueellisia hirvieläimiin liittyviä sidosryhmiä, kuten liikenteen, metsä- ja maatalouden viranomaisia ja eri järjestöjä. Sidosryhmien mielipiteet olivat vaihtelevia. Maa- ja metsätalouden edustajat ja liikenneviranomaiset esittivät hirvikannan laskemista. Muut sidosryhmät pitivät vallitsevaa tilannetta pääosin hyvänä. Valkohäntäpeurakannan osalta kaikki sidosryhmät pitivät kannan leikkaamista tarpeellisena.

Asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta vastaavat osaltaan Suomen riistakeskus sekä riistanhoitoyhdistykset metsästyksen suunnittelun, ohjauksen ja pyyntilupahallinnon avulla. Tavoitteiden toteutumista seurataan sidosryhmäyhteistyössä vuosittain. Arviot hirvi- ja valkohäntäpeurakannan koosta ja rakenteesta, tuottaa Luonnonvarakeskus ja arvioiden pohjana käytetään mm. metsästyksen yhteydessä kerättyä hirvisaalis- ja havaintoaineistoa. Valkohäntäpeurakannan arvion tarkentamiseksi on meneillään projekti, jossa kerätään peurahavaintoja metsästyksen yhteydessä kanta-arvion tarkkuuden parantamiseksi.

Lisätietoja

Toivola, Mikko

  • Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi (Toimivapaalla)
  • Metsästys ja luonnonsuojelu
  • 029 431 2341
  • mikko.toivola@riista.fi