Siirry sisältöön

Vaasan hallinto-oikeus: Lauhavuoren susien kaatolupa oli lainvastainen

Vaa­san hal­lin­to-oi­keus to­te­si Lau­ha­vuo­ren susi­lau­man pyyn­tiin myön­ne­tyn kan­nan­hoi­dol­li­sen poik­keus­lu­pa­pää­tök­sen lain­vas­tai­sek­si.

Suomen riistakeskus oli päätöksellään 29.12.2021 myöntänyt niin sanotun kannanhoidollisen poikkeusluvan viiden suden pyytämiseksi ajalla 1.2.-15.2.2022 Kauhajoen ja Karvian alueella. Vaasan hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 28.1.2022 päätöksen täytäntöönpanon.

Vaasan hallinto-oikeus on 6.6.2022 antamassaan päätöksessä todennut, että Suomen riistakeskuksen päätös kannanhoidollisen poikkeusluvan myöntämisestä viiden suden lauman pyytämiseen on lainvastainen. Suomen riistakeskuksen päätöksestä ei käynyt selvästi ja täsmällisesti ilmi, mihin luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään myönnetyllä poikkeamisella oli pyritty. Poikkeuslupapäätöksessä oli viitattu kansallisessa susikannan hoitosuunnitelmassa sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusmuistiossa esille tuotuihin sosioekonomisten konfliktien vähentämiseen, suden hyväksyttävyyden edistämiseen ja susien laittoman tappamisen ehkäisyyn. Näiden yleisten tavoitteiden toteuttamista ei voitu pitää riittävänä perusteena poikkeusluvan myöntämiselle, kun selvitystä poikkeusluvan kohteena olevaa aluetta koskien ei ollut esitetty. Kannanhoidollinen metsästys sellaisenaan ei sekään voinut olla edellä tarkoitettu hyväksyttävä päämäärä. Suomen riistakeskus ei ollut kyennyt osoittamaan täsmällisten tieteellisten tietojen perusteella, että poikkeusluvalla tavoiteltua päämäärää hakemuksen kohteena olevalla alueella kyetään saavuttamaan. Poikkeuslupaa ei näin ollen olisi voitu myöntää ja hakemus olisi tullut hylätä.

Koska aika, jonka asiassa myönnetty poikkeuslupa on ollut voimassa, oli jo päättynyt, enempi lausuminen asiassa ei ollut tarpeen.

Suomen riistakeskuksen päätöksestä oli valittanut neljä luonnonsuojeluyhdistystä.

Lisätietoja: Hallinto-oikeustuomari Petri Forma 029 5642 613

 Vaasanhallinto-oikeuden_Paatos_-_862022_Luonnonsuojeluyhdistys_Tapiola-Pohjanmaa_ry___Metsastys_ja_kalastus_Anonymisoitu.pdf [pdf, 916 KB]