Siirry sisältöön

Riistataloudellinen kosteikkostrategia valmistui

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti eilen riistataloudellisen kosteikkostrategian, joka toimii metsästettävien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen hoitosuunnitelmana. Strategiassa kuvataan, kuinka maa- ja metsätalousministeriö ja sen alainen riistahallinto hoitaa metsästettävien vesilintukantojen elinympäristöjä. Tämä on tärkeä keino varmistaa, että vesilinnut säilyvät elinvoimaisena osana Suomen luontoa myös tulevaisuudessa.

Elinympäristöjen vähenemisen on arvioitu olevan pääasiallinen syy kosteikkolintujen vähenemiseen maailmanlaajuisesti. Suomessa vesilintukantojen tila on kuitenkin ollut pääosin suotuisa, mutta viime vuosikymmeninä erityisesti rehevien vesien vaateliaat lajit sekä metsähanhikanta ovat kääntyneet laskuun. Kosteikot ovat luonnostaan alati muuttuva ympäristötyyppi, mutta nykyään ihmisen vaikutus on kiihdyttänyt monien kosteikoiden umpeenkasvua. Rehevöityminen ja umpeenkasvu yksipuolistavat kasvillisuutta ja linnustoa.

Ilman hoitoa suuri osa linnustollisesti arvokkaista kosteikkoalueista umpeutuu parissa vuosikymmenessä avovedettömiksi luhdiksi.

Maa- ja metsätalousalueilla kosteikkoja hoitamalla, kunnostamalla ja uusia kosteikkoja perustamalla voidaan ylläpitää ja lisätä merkittävästi riistan elinympäristöjä ja luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi kosteikkojen kunnostaminen ja uusien kosteikkojen perustaminen edistää vesiensuojelua, maisemanhoitoa sekä kala- ja raputaloutta.

Kosteikkoja on Suomessa kunnostettu vapaaehtoisella talkootyöllä, joka on kohentanut paljon vesilintujen elinympäristöjen tilaa maaseudulla. Myös kosteikkostrategiassa korostetaan vapaaehtoistoiminnan tukemista ja kannustamista.

Tiedote ja strategia MMM:n sivulla

Lue lisää Sarvi-uutisblogista

Lisätietoja

Alhainen, Mikko

  • Erikoissuunnittelija
  • Kansainvälinen yhteistyö, hankkeet sekä riistaelinympäristöjen tuet
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi