Siirry sisältöön

Aseenkuljetusluvat siirtyivät poliisilta Suomen riistakeskukselle

Metsästyslain osauudistus tuli voimaan 1.8.2017. Lainmuutoksella täsmennettiin aseen kuljettamista maastossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla.

Poromiesten aseenkuljetusluvat on aiemmin myönnetty poliisin toimesta. Lainmuutoksen myötä tehtävä siirtyi Suomen riistakeskukselle. Lupatoimivallan siirto poliisilta Suomen riistakeskukselle on perusteltua ja asiakkaiden kannalta luontevaa, koska näin toimien Suomen riistakeskukselle keskitetään metsästyslakiin liittyviä lupapalveluita.

Poliisin myöntämät luvat ovat voimassa lupa-ajan loppuun lupaehtoineen.

Suomen riistakeskus tulee toimimaan lupaharkinnassa poliisin viitoittamalla tiellä. Poromiehen aseenkuljetuslupaa haetaan hakemuslomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/poikkeuslupalomakkeet/hakemus-metsastysaseen-jatai-metsastysjousen-kuljettamiseen/

Hakemuslomake tulee toimittaa joko postitse osoitteella:

Suomen riistakeskus, LH-kirjaamo

Sompiontie 1, 00730 Helsinki

tai sähköpostilla:lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Poromiehen tulee hakea lupaa henkilökohtaisena määräajaksi (esim. enintään viideksi vuodeksi). Hakemuksessa tulee kuvata hakemusalue, joka on käytännössä paliskunnan alue. Lisäksi hakemuksessa tulee mainita hakemushetkellä käytössä oleva kulkuneuvo ja asetyyppi. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää paliskunnan poroisännän lausunto aseenkuljetustarpeesta poronhoitotöissä. Lisäksi hakemuksen liitteeksi kannattaa liittää aiempi poliisin myöntämä lupa, jos hakijalla on sellainen ollut. Tämä siksi jotta Suomen riistakeskus voi seurata poliisin käyttämiä aiempia lupalinjauksia.

Aseenkuljetuslupa maksaa 33 euroa (sama kuin aiemmin poliisilla). Lisäksi Suomen riistakeskus voi asettaa lain valtuutuksella aseen kuljettamiseen tarkempia määräyksiä.

Suomen riistakeskuksella on myös toimivalta peruuttaa myönnetty lupa, jos luvan saaja rikkoo metsästyslain tai sen nojalla annettuja säännöksiä. Sama koskee olennaista lupaehtojen rikkomista. Peruutetun luvan saajalle ei voida myöntää samana metsästysvuonna uutta vastaavaa lupaa ennen kuin aiemman luvan peruuttaminen on lainvoimaisesti ratkaistu tai peruuttaminen kumotaan.

Lisätietoa: Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus
p. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi