Siirry sisältöön

Hirvieläinten pyyntilupia viime vuotta enemmän

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 54 653 hirven, 44 291,5 valkohäntäpeuran, 172 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntilupia myönnettiin hieman ja valkohäntäpeuran pyyntilupia lähes neljännes enemmän kuin viime vuonna. Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi noin 56 500 hirveä ja noin 41 200 valkohäntäpeuraa. Kuusipeuran ja metsäpeuran pyyntilupien määrä on edellisvuosien tasolla.

Hirvikannan hoidossa eletään vakauttamisen aikaa

Hirvikannan kasvu saatiin Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan pysäytettyä viime kauden metsästyksellä, mutta kanta on edelleen monilla alueilla tavoitetasoa tiheämpi.  Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 76 500–101 000 hirveä. Tulevan syksyn metsästyksellä pyritään tiheimmän kannan alueilla vähentämään hirvikanta tavoitetasolle ja muualla pitämään kanta vakaana tavoitetasolla.

Yleinen käytäntö on, että pyyntilupia on haettu 10–20 prosenttia enemmän kuin laskennallinen tarve kannanhoidollisten tavoitteiden toteutumiseksi edellyttää. Näillä niin sanotuilla pankkiluvilla varaudutaan mahdollisuuteen, että hirvikannan koko on jollain alueella arvioitu selvästi alakanttiin. Jos hirvikanta on arvioitu oikein tai liian suureksi, jätetään pyyntilupia käyttämättä, jotta hirvikantaa ei metsästetä asetettuja tavoitteita pienemmäksi.

Valkohäntäpeurakannan pienennystalkoot jatkuvat

Valkohäntäpeurakanta jatkoi kasvuaan edellisvuodesta, kasvaneesta metsästyssaaliista huolimatta. Luonnonvarakeskuksen arvion mukainen jäävä kanta metsästyksen jälkeen oli 93 100–103 800 peuraa. Kanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille. Tulevan syksyn metsästyksellä pyritään pysäyttämään kannan kasvu tihentymäalueilla erityisesti runsastuneiden peuraonnettomuuksien vähentämiseksi.

Muutoksia hirvieläinten metsästysaikoihin

Hirvieläinten rauhoitusaikoja muutettiin metsästysasetuksella kesän aikana. Hirven ja valkohäntäpeuran metsästysaikaa jatkettiin kahdella viikolla kauden loppupäästä. Hirven pyynti ajalla 1.–15.1. ja valkohäntäpeuran pyynti ajalla 1.–15.2. on kuitenkin sallittu vain ilman koiraa. Koiran käyttö haavoittuneen eläimen etsinnässä on kuitenkin sallittu kyseisellä ajanjaksolla.

MYÖNNETYT HIRVIELÄINTEN PYYNTILUVAT KAUDELLE 2018

 

Lisätietoja: Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä, ks. yhteystiedot