Siirry sisältöön

Metsästysseura kunnostaa lintuparatiisia (Osa I)

Köörtilän metsästysseura innostui arvokkaan lintusaaren kunnostuksesta. Merikarvialla Köörtilän kylän merialueella sijaitsevalla Revelin saarelle on paiskittu talkoita urakalla.  Työt aloitettiin peruskunnostusraivauksella.

Revelin saari on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas Natura 2000-verkostoon kuuluva harjusaari Selkämeren kansallispuiston kupeessa. Saari on Köörtilän yhteiset alueet osakaskunnan omistama yksityinen suojelualue ja rauhoituksen tarkoituksena oli 1990-luvun lopulla turvata saaren avoin ja lähes puuton harjumaisema ainutlaatuisena osana Satakunnan saaristoluontoa. Satakunnan oloissa Reveli on poikkeuksellinen 20 hehtaarin harjusaari, joka on viimeisten vuosikymmenien kuluessa voimakkaasti puustottunut ja umpeenkasvanut. Vielä 1930-luvulla saari oli lähes puuton.

Köörtilän metsästysseura halusi katkaista tämän kielteisen kehityskulun ajoissa ja palauttaa saaren luonnonarvoiltaan rikkaaseen tilaan. Metsästysseuran mielestä Revelin ominaispiirteiden säilyttäminen edellyttää puuston, pensaikon ja rantaruovikon suunnitelmallista raivausta ja hoitoa. Samankaltaisille hoitotoimille olisi tarvetta vähän joka puolella Suomea. Umpeenkasvu kun uhkaa monia hyviä lintualueita.

Saaren itäosalla on säilytetty vahvemmin pesimäsuojaa tarjoavaa katajikkoa ja sellaista puustoa jonka oksat ulottuvat maahan asti.

Ely-keskus ohjeistaa hoitoa

Köörtilän metsästysseuran puheenjohtaja Veikko Tommila on tyytyväinen Satakunnan Ely-keskuksen toimintaan saaren hoitotoimenpiteiden edistämiseksi. Saaren hoitotoimenpiteistä on keskusteltu hyvin luontevasti ja esitetyt hoitotoimet on nähty tarpeellisiksi ja perustelluiksi. Ely-keskus myönsi poikkeusluvan saaren hoitoon tietyillä ehdoilla ja niiden antamien suuntaviivojen mukaan saarta tullaan myös hoitamaan, Tommila toteaa.

Ely-keskus myönsi tukea saaren hoitoon, jotta työmäärällisesti vaativa projekti saatiin käynnistettyä. Saaren hoidon alkukunnostus on nyt valmis ja nyt tarkoitus on tehdä alueen hoidosta 5-vuotinen hoitosopimus, jolla varmistetaan pitempijänteinen hoito.

Peruskunnostusraivauksessa saaren länsiosalta on poistettu runsaammin nuorta ja vanhempaakin mäntyä.

Tavoitteena linnuston säilyttäminen

Viime syksynä Revelin saaren peruskunnostuksessa alueella keskityttiin puuston raivaukseen, kertyneiden risujen ja puiden keräämiseen ja risujen polttamiseen. Talkootunteja kertyi 700 tuntia.

Saaren hoitotoimien perusajatus on turvata ja palauttaa alueen alkuperäistä kasvillisuutta ja edesauttaa alueella olevan eläimistön ja rikkaan linnuston elinolosuhteita. Linnuille tärkeää suojaa ja ruokaa on pyritty vaalimaan.

Revelin linnusto on poikkeuksellisen runsas ja monilajinen. Muuttoaikoina saari kerää monipuolisesti lintuja ja erityisesti kahlaajalajistoa houkuttelevat matalat rantavyöhykkeet ja hyvä sijainti muuttoreitin varrella.

Saarella pesii yli kolmekymmentä lintulajia. Runsaimpia pesijöitä ovat yli 200 parin lapintiira- ja naurulokkiyhdyskunnat. Harvinaisempia selkälokkejakin saarella pesi viime kesänä lähes 50 paria. Pienet lokkilinnut ovat tärkeitä, koska ne antavat ilmapuolustussuojaa pesiville vesilinnuille ilma- ja maapetoja vastaan. Metsästäjien kannalta saarella pesii lukuisa joukko eri vesilintulajeja sekä merihanhia. Monille seuran jäsenille saari on tärkeä paikka – veneretkien, kalastuksen ja metsästyksen kannalta.

Kaukana ulkomerellä sijaitsevan saaren raivaustähteet kerättiin kasoihin poltettavaksi.