Sorsastus alkaa tiistaina 20.8. – Vesilinnut menestyvät kunnostetuilla kosteikoilla

Suomen kosteikkojen tilaa ovat viimeisten 30 vuoden aikana heikentäneet umpeenkasvu ja matalien vesialueiden ruovikoituminen ja pensoittuminen. Sorsastajien määrä on 20 vuodessa pudonnut jopa puoleen taantuvien vesilintukantojen ja metsästysalueiden vähenemisen vuoksi.  Vesilintujahdissa kävi viime vuonna 93 700 metsästäjää kun riistanhoitomaksun maksaneita metsästäjiä oli 308 200.

Kosteikoilla pesivien vesilintujen tilasta huolestuneet metsästäjät ja maanomistajat ovat ryhtyneet vastatoimiin ja rakentaneet  Suomeen jo 2  000 vesilintukosteikkoa. Suomen riistakeskus tukee kosteikkoaktiivisuutta vuonna 2010 käynnistyneellä Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeella. Hankkeessa kunnostetaan ja perustetaan uusia vesilintukosteikkoja yhdessä yksityisten maanomistajien ja yritysten kanssa tavalliseen ”arkiluontoon”.

Life-hankkeessa on tarjottu neuvontaa, suunnitteluapua, rahoitusta ja käytännön opastusta kosteikkotyömailla 45 mallikosteikolla, yli 200 hehtaarin alalla eri puolilla Suomea. Kun kosteikko on valmistunut, keskitytään vesilintulaskentoihin sekä kestävän metsästyksen suunnitteluun ja kosteikon hoitoon.

Vesilinnut ovat hyötyneet perustetuista kosteikoista. Kotiseutukosteikko Life:n perustamilla kosteikoilla on tavattu monia vesilintulajeja ja pesimäaikana elinympäristönsä suhteen jopa vaateliaita jouhisorsaa ja haapanaa.  Syksyllä kosteikot tarjoavat ruokailu- ja levähdyspaikkoja muuttoon valmistautuville vesilinnuille.

Metsästäjien tekemä talkootyö perustamillaan kosteikoilla tarjoaa uusia metsästysmahdollisuuksia. Kesällä tehtävien poikuelaskentojen  avulla arvioidaan kosteikon vesilintutuottoa. Syksyllä arviota käytetään hyväksi, kun päätetään kuinka monta vesilintua voi enintään saada saaliiksi. Kestävän verotuksen ansiosta metsästykselle on paremmat edellytykset myös tulevina vuosina.

Kosteikoilla tehtävä pienpetopyynti, joka kohdistuu etenkin haitallisiksi todettuihin tulokaslajeihin, minkkiin ja supikoiraan, edistää kaikkien kosteikkolajien säilymistä. Perustetuilla kosteikoilla on monia myönteisiä vaikutuksia myös vesiensuojeluun ja virkistyskäyttöön.

Suomi on Länsi-Euroopassa merkittävin pesimäalue useille kosteikoilla pesiville vesilinnuille. Jouhisorsa, telkkä, haapana, tavi ja metsähanhi ovat lajeja, joista Suomessa pesii yli puolet koko Euroopan kannasta.  Tärkeimmän riistavesilintumme, heinäsorsan, kanta on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vakaa.

Lisätietoja antavat myös aluiden riistapäälliköt ja riistasuunnittelijat, katso Yhteystiedot.

Katso myös Metsästysajat ja Metsästyksen eettiset ohjeet.

Lisätietoja