Uudenmaan ilvesjahti sujui suunnitelmien mukaan

Helmikuun lopussa päättyneellä ilveksenmetsästyskaudella kaadettiin Uudellamaalla 26 ilvestä. Suomen riistakeskus myönsi Uudellamaalla jahtiin poikkeusluvan 27 ilveksen kaatamiseksi. Lupien määrä oli noin neljänneksen pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella.

Poikkeuslupien väheneminen johtui ilveksen vähimmäiskanta-arvion pienenemisestä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) arvio Uudenmaan ilvesten vähimmäismäärästä laski viime vuodesta 38 %. Suurin osa vähenemisestä johtuu kanta-arvion muodostamisessa käytettävän muuntokertoimen pienentämisestä. Muutos on näin ollen suurimmaksi osaksi tekninen, eikä tarkoita, että metsissä liikkuvien ilvesten määrä olisi vähentynyt voimakkaasti.

Luotettavimmin ilveskannan kehitystä kuvaa arvio ilvespentueiden määrästä, johon myös vähimmäiskanta-arvio perustuu. RKTL arvioi Uudenmaan ilvespentueiden vähimmäismäärän laskeneen viime vuodesta noin 17 %. Ilveksen metsästämiseen myönnettävien poikkeuslupien määrä laski Uudellamaalla 23 %, eli enemmän, kuin arvio ilvespentueiden vähimmäismäärästä.

Poikkeusluvilla sallittavalla ilveksenmetsästyksellä on tärkeä rooli ilveksen kannanhoidossa. Metsästys lisää ilveskannan sosiaalista hyväksyntää lisäten ilvesten ihmisarkuutta, pienentäen riistataloudelle aiheutuvia haittoja ja vähentäen ilveksiä kannan tihentymäalueilla. Uudellamaalla havaitaan runsaasti ihmisasutuksen läheisyydessä liikkuvia ilveksiä, joka kertoo osaltaan tiheästä ja luonnollista ihmisarkuuttaan menettäneestä ilveskannasta.

Tiheä ilveskanta heikentää riistatalouden edellytyksiä etenkin saalistamalla pieniä hirvieläimiä. Erityisesti metsäkauriin metsästysverotuskestävyys on romahtanut koko Uudellamaalla ilvesten runsastumisen myötä. Myös valkohäntäpeuran metsästys on jouduttu paikoin jopa lopettamaan. Hyvinkäällä elävä kuusipeurapopulaatio on pienentynyt viime vuosina voimakkaasti, vaikka metsästys on lopetettu jo vuosia sitten.

Maa- ja metsätalousministeriö rajasi kuluvalle metsästyskaudelle valtakunnallisen ilvessaaliin enimmäismääräksi 440 yksilöä. RKTL katsoi lausunnossaan ministeriön mitoittaman ilveksenmetsästyksen olevan ekologisesti kestävää.

Ilveksen metsästyskausi päättyi helmikuun lopussa.

Lisätietoja