Siirry sisältöön

Rekommendationer om god skogsvård med betoning på vilt

Både skogslagen och rekommendationerna för god skogsvård revideras 2013. I samband med uppdateringen av rekommendationerna utarbetas anvisningar om skogsvård som betonar viltets livsmiljöer. Särskild vikt fästs vid vården av skogshönsfåglarnas livsmiljöer.

När rekommendationerna om god skogsvård uppdateras är det centrala målet att skapa klarhet i de olika alternativen för skogsvård. Enligt undersökningar är ett av markägarnas viktigaste mål i skogsbruket att trygga mångfalden i naturen. Av skogsägarna är 120 000 också jägare, och de flesta av dem är intresserade av att sköta skogen med betoning på viltvården.

Naturvård i ekonomiskogarna har stor inverkan på viltet

Skogsbruket i ekonomiskogarna påverkar viltet väsentligt. Ett mål i till exempel utkastet till förvaltningsplan för skogshönsfågel är att skötseln av livsmiljöerna ska beaktas ännu bättre vid skogsvård och markanvändning. Här har naturvården i ekonomiskogarna en nyckelposition.

Syftet med rekommendationerna om god skogsvård med betoning på vilt är att för varje åtgärd svara på frågan hur man i ett hållbart skogsbruk kan prioritera viltvården. I rekommendationsrapporten samlas dessutom information om sådana särskilda viltvårdsåtgärder som på ett effektivt sätt kan tillämpas i privata skogar parallellt med skogsbruksåtgärder.

Verktyg för viltets bästa

I skogslagen föreslås ändringar som syftar till att skogsägarnas allt mer varierande intressen beaktas bättre än i nuläget. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio förnyar rekommendationerna om god skogsvård med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet 2013–2014.

Skogsvårdsrekommendationerna är ett verktyg som kan hjälpa skogsägaren att fastställa sina egna mål för skogsbruket. Rekommendationerna spelar även en viktig roll när det gäller att omsätta riktlinjerna och de nya möjligheterna i den reviderade skogslagen i praktiken.

Jägarna och skogsägarna samt skogsexperterna som står till deras tjänst bör ha tillgång till rekommendationer som grundar sig på den bästa forskningen och på praktiska erfarenheter om till exempel hur man beaktar skötseln av tjäderns eller järpens livsmiljöer vid skogsbruk i ekonomiskogar.

I projektet utarbetas tillämpningsanvisningar som betonar viltvården av Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet Metla, VFFI och Tapio. Expertgruppens rapport ska behandlas och godkännas av styrgruppen för arbetet med skogsvårdsrekommendationerna 2014.

Projektet finansieras genom jord- och skogsbruksministeriets jaktvårdsavgiftsmedel. Rapporten, som kommer att finnas offentligt tillgänglig, används när material om rekommendationerna utarbetas för skogsägare samt för vilt- och skogsexperter.