Siirry sisältöön

Askel riistametsään – Ut i viltskogen

Askel riistametsään (”Ut i viltskogen”) är Finlands viltcentrals och Finlands skogscentrals gemensamma projekt, som främjar naturens rikedom i skogar, myrar och övergångszoner.

Projektet Askel riistametsään – Ut i viltskogen

Vad:
Ett projekt som leder skötseln av ekonomiskogar i en viltvänligare riktning. Totalt 10–20 pilotobjekt genomförs i tre landskap.

Var:
I Mellersta Finland, Norra Österbotten och Birkaland. Rådgivning ges i hela landet.

När:
Från maj 2014 fram till utgången av 2015.

Vem:
Finlands viltcentral och Finlands skogscentral genomför och jord- och skogsbruksministeriet finansierar, som naturvårdsprojekt inom Metso-programmet. Som projektets styrgrupp verkar metsoparlamentet i Mellersta Finland.

Varför:
Ökat välbefinnande av skogarna, det ekologiska värdet och rekreationsvärdet stiger utan avsevärda ekonomiska förluster.

Huvudmål

 1. Sprida sådana rutiner inom åtgärder i skogsbruket som tar hänsyn till viltets livsbetingelser.
 2. Utveckla kostnadseffektiva, markägarcentrerade verksamhetsmodeller för att återställa dikade myrar med litet trädbestånd.
 3. Få till stånd en förändring, genom vilken normal skogshantering utvecklas i en riktning som tar mera hänsyn till viltarterna och biodiversiteten, och som grundar sig på ökat intresse och kunnande bland markägare och skogsyrkesmän.

Enkla saker – skydd och föda

 • Undvika uppkomsten av ”parkliknande skogar”
 • Ändrat tankesätt – behovet av förhandsröjning
 • Observera markvegetationen, särskilt blåbärsriset
 • Trädslagsvariation – blandbestånd, lövträdsandel (skogar med tre trädslag)
 • Trädbeståndets och buskvegetationens storlek och variationer i täthet
 • Möjligheter till fortsatt odling
 • Viktiga livsmiljöer

Metoder

 1. Skötselanvisningarna för övergångszonerna tas i bruk som en del av de normala hanteringsrutinerna i skogsärenden.
 2. I åtgärder inom skogsbruket tas hänsyn till viltbuskage och markvegetation och rutinerna för förhandsröjning utvecklas i en riktning som främjar viltet.
 3. Blandträdbestånd – ökad andel lövträd och varierat barrträdsbestånd i skogens alla utvecklingsfaser.
 4. Dikade torvmarker med litet trädbestånd återställs, i form av delprojekt eller förenade med andra åtgärder inom skogsbruket, genom modeller som är ämnade att återställa livsmiljöerna för vilt och ekosystemtjänsterna (vattenskydd, avrinningshantering, kolbindning).

Med hjälp av projektets arbetsinstruktioner för viltvänlig skogsvård kan skogsägarna arbeta även på egen hand.

Se även Tapios finskspråkiga handbok för viltskogsvård: Hyvän metsänhoidon suositukset – Riistanmetsänhoitotyö-opas