Siirry sisältöön

För viltet – tävling i skötseln av livsmiljöer

Med anledning av Finlands hundraårsjubileum arrangerar Finlands viltcentral och företaget Retkitukku en landsomfattande tävling i skötseln av livsmiljöer. Det finns två serier: en föreningsserie och en personlig serie.

Tävlingen är avsedd för jaktföreningar och jakträttsinnehavare, vilka aktivt sköter om viltets livsmiljöer. Även en enskild jägare kan ställa upp i tävlingen med en egen viltvårdsåtgärd.

Till tävlingen söks i första hand arbeten till gagn för viltets livsmiljöer som förverkligats år 2017. Variationsrikedom och långsiktighet i skötseln av viltet och naturen räknas som en merit. Syftet med tävlingen är att aktivera jägare och jaktföreningar till att vårda viltet.

Viktigt i tävlingen är att bedöma hur, för viltet viktiga faktorer – föda, skydd och vatten har beaktats i åtgärderna. Dessa ovan nämnda faktorer ska bedömas i både nya och pågående viltvårdsobjekt.

Jobba tillsammans

I skogsmiljöer är det viktigt att fästa vikt vid att skapa gömslen för viltet, bevara blandbestånd, sköta övergångszoner och kärr samt iståndsättning av myrar. Till de viktigaste faktorerna i lantbruksmiljöer som bedöms i tävlingen är viltåkrar, växttäcket under vintern, otröskade stråk med säd, åkeröar, kantskogar samt skötsel av traditionella biotoper. Vid vattendrag är dessa åtgärder anläggning och iståndsättning av fågelvåtmarker, iståndsättning och skötsel av strandängar samt uppsättning av fågelholkar.

Att jobba tillsammans med skötseln av livsmiljöerna bär frukt. De bästa resultaten åstadkommer vi ofta genom ett gott samarbete med markägaren. Det finns gott om markägare som jagar och de kan göra ett betydande arbete för viltet på sina marker. Varje jägare kan personligen delta i tävlingen genom att göra en enda viltvårdsåtgärd.

Anmälning

Man anmäler sig till tävlingen senast 15.3.2018 med en elektronisk blankett:

Till serien för föreningar

Till den personliga serien

Man kan bekanta sig med blanketterna på förhand:

Bedömning

Finlands viltcentrals expertpanel utför bedömningen av verksamheten bland de som deltagit i föreningsserien och man kommer att bekanta sig med de bästa objekten. I bedömningen beaktar man variationsrikedomen och möjligheterna i vilt- och naturvården, storleken på föreningens/jakträttsinnehavarens verksamhetsområde och medlemsantal. Man kan inte besvära sig över juryns bedömning.

Beträffande den personliga seriens del så utförs ingen noggrannare bedömning. Alla som godkänt deltagit i serien är med i utlottningen av priserna.

Till ämnet hörande

Riistan vuoksi -kilpailun Facebook-ryhmä (För viltet –tävlingens Facebook-grupp, på finska)

Aktuella viltvårdsåtgärder (på finska) hittar du på  Riistan vuoksi -bloggen