Siirry sisältöön

Vargstammen

Den första förvaltningsplanen för vargstammen i Finland fastställdes år 2005. Uppdateringen av vargförvaltningsplanen startade år 2013, och den färdiga förvaltningsplanen godkändes 22.1.2015. Vargförvaltningsplanen utarbetades av Finlands viltcentral i samarbete med Naturresursinstitutet under ledning av jord- och skogsbruksministeriet.

Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland är ett verktyg för adaptiv kontroll över populationen, i vilken ingår 59 konkreta åtgärder och 9 olika projekt. Avsikten med förvaltningsplanen är att anpassa behovet för vargen och vargskyddet med behoven bland medborgare som bor i vargreviren. Med planen uppfylls också internationella förpliktelser som omfattar Finland. Förvaltningsplanerna är en väsentlig del av den offentliga jaktkoncernens strategi och centrala verktyg för genomförandet av viltpolitiken.

Förvaltningsplanen för vargstammen

Beredningen av förvaltningsplanen för vargstammen

Utgångspunkten var en problemcentrerad interaktion mellan viltförvaltningen, forskare och aktörer i det civila samhället. I stället för enkelriktat hörande utgick samarbetet från konkreta diskussioner och samarbete samt att söka och utveckla lösningar. Målet var att utarbeta nya tanke- och verksamhetssätt, med hjälp av vilka människor och varg bättre kan leva på samma områden.

Skötselåtgärderna för vargstammen grundar sig till stor del på medborgarnas motiverade synpunkter på stamförvaltningen. För att identifiera de problem som uppkommer av vargens närvaro grundades i beredningsfasen för förvaltningsprogrammet ett elektroniskt diskussionsforum på internet, där vem som helst kunde registrera sig som diskussionsdeltagare. Som en del av utarbetandet av stamförvaltningsplanen ordnades en riksomfattande vargenkät som skickades ut enligt slumpmässigt urval till medborgare som bodde i och utanför vargrevir. Hösten 2014 ordnades workshoppar på vargrevirområden och intressentgruppsevenemang på regional nivå. Dessutom ordnades en workshop som riktades till renskötselområdet och ett temaseminarium om vargens genetik.

Revirspecifik verksamhetsmodell och samarbete som grund för stamvården

Vården av vargstammen i Finland utgår från en revirspecifik verksamhetsmodell. Det betyder att mål och åtgärder fastställs utgående från de olika vargflockarna och vargreviren. I stamförvaltningen beaktas oro och behov bland människor som bor i vargreviren genom åtgärder som inte äventyrar flockens livskraft. Målet är att uppnå och bevara en gynnsam skyddsnivå för vargstammen. Den minsta livskraftiga vargstammen har konstaterats vara 25 reproducerande par. Uppföljningen av vargstammen grundar sig på frivillig verksamhet i nätverket av rovdjurskontaktpersoner.

För att förbättra samexistensen mellan varg och människa på områden med vargrevir grundas samarbetsgrupper, som bedömer den lokala vargsituationen, förebygger skador och informerar lokalbefolkningen om frågor i anknytning till varg. Man strävar efter att snabbt reagera på olägenheter som vargarna medför och förebygga skador orsakade av varg.

Målet är att skapa förtroende mellan aktörerna genom att utveckla samarbete och öppet informationsutbyte mellan viltförvaltningen och viltforskningen och medborgarna. Snabba ingripanden görs vid händelse av olagligt dödande av varg, och genom stamvårdande jakt förstärks vargens betydelse som värdefull naturresurs.

Hösten 2018 inleder jord- och skogsbruksministeriet arbetet med att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen.