Att delta i förvaltningsplaneringen

En av Finlands viltcentrals uppgifter är att bereda, utarbeta och uppdatera förvaltningsplaner för vård av viltarterna och deras livsmiljöer. Syftet med förvaltningsplanerna är att bevara vården av viltarterna på en gynnsam nivå och säkerställa att de bevaras som en bestående del av Finlands natur samt beakta de konsekvenser som vården av viltdjurets stam har för samhället.

När förvaltningsplanerna utarbetas läggs speciell fokus på att olika sektorer deltar i planeringen. På så vis vill man säkerställa att speciellt de personer hörs som i sin vardag på ett eller annat sätt påverkas av viltdjuren.

I förvaltningsplanerna beaktas såväl näringsidkares och lokala invånares som övriga aktörers synpunkter. Eftersom möjligheterna att delta i beredningen av förvaltningsplanerna varierar från fall till fall utarbetas för varje förvaltningsplan en särskild deltagarplan.

De som hör till de mest centrala intressegrupperna kan påverka utarbetandet av planerna på intressegruppsmöten som ordnas av de regionala viltråden. Därtill kan man till exempel använda sig av enkäter, där möjlighet ges att framföra åsikter. Planutkasten skickas alltid också på en omfattande remissbehandling.

Med hjälp av förvaltningsplanerna försöker man samordna olika sektorers åsikter och intressen och målet är att man med hjälp av planerna ska kunna vårda viltstammarna långsiktigt och målinriktat. I förvaltningsplanen sammanställs de riktlinjer och praktiska åtgärder som är väsentliga för vården av stammen i fråga.

 

Uppdaterad 26.4.2013