Regionmöte

Regionmötena är Finlands viltcentrals verksamhetsområdens möten, i vilka deltar av jaktvårdsföreningarna tillsatta representanter. Regionmötets uppgift är att följa och ge förslag angående verksamhetsområdets vilthushållning.

Regionmötet hålls årligen i mars. Dessutom hålls extra möte, om det regionala viltrådet så besluter eller om minst en tredjedel av de i regionen verksamma jaktvårdsföreningarnas styrelser skriftligen anhåller om det hos Finlands viltcentral för behandling av ett visst ärende.

Varje verksam jaktvårdsförening inom i frågavarande region kan utse en representant och en suppleant för denna till regionmötet. Representanterna väljs på jaktvårdsföreningens årsmöte. Vid regionmötet har varje representant en röst. Mötet väljer inom sig en ordförande.

På regionmötet behandlas det av regionkontoret vid Finlands viltcentral beredna förslag, med vilket man ansöker om anslag från statens budget till jaktvårdsföreningarnas verksamhet för följande kalenderår. På mötet besluter man även om principerna, enligt vilka regionkontoret förbereder för följande års regionmöte ett kommande förslag om anslag till jaktvårdsföreningarna.

Regionmötet besluter om kandidater till medlemmar och suppleanter till nationella viltrådet och regionala viltrådet. Vid behov ger även regionmötet ett förslag till representant och suppleant till medlem i styrelsen för Finlands viltcentral

Uppdaterad 19.4.2013