Siirry sisältöön

Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor och regler för Finlands viltcentrals elektroniska tjänster, Oma riista-tjänsten (oma.riista.fi)

Registrerad användare (senare i texten Användaren) förbinder sig, vid användning av Finlands viltcentrals (senare i texten Tjänsteleverantör) Oma riista-tjänst (senare i texten Tjänsten), att följa här beskrivna användarvillkor och regler. Användning av Tjänsten är tillåten endast om Användaren följer dessa användarvillkor och regler.

Beskrivning av tjänsten

Dessa användarvillkor och regler tillämpas vid användning av Tjänsten som upprätthålls av Tjänsteleverantören.

Användning av Tjänsten förutsätter registrering och inloggning till Tjänsten som sker via webbsidan. Genom att registrera sig till Tjänsten bekräftar Användaren att han bekantat sig med dessa användarvillkor och regler samt förbinder sig att följa dem. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med Finlands lag och enligt god sed.

De tekniska kraven för användning av Tjänsten framkommer på Tjänstens webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri. Användaren svarar för sina egna kostnader vid användning Tjänsten.

Användaren och viltloggen

I Tjänsten ingår en personlig viltlogg för användaren, som Användaren får tillgång till genom att registrera sig som Användare i Tjänsten. Användaren kan efter registreringen anteckna sina viltuppgifter, såsom viltobservationer och bytesuppgifter i Tjänsten. Användaren kan se alla historia- och sammandragsuppgifter över viltuppgifterna som hen har antecknat i Tjänsten. En mer detaljerad förteckning över uppgifter som lagras i Tjänsten finns i Tjänstens dataskyddsbeskrivning (senare i texten Dataskyddsbeskrivning).

Användarens personliga viltlogg i Tjänsten kan inte ses av någon annan, inte heller av Finlands viltcentrals personal.

Förening

Till Tjänsten hör begreppet licensdelägare som utgörs av jaktföreningar, jaktsällskap eller andra licens-/dispensansökande (senare i texten Förening). En Förening som utgörs av fysiska personer kan

  • fastställa och dela jaktområdesuppgifter,
  • bjuda in fysiska personer att använda Tjänsten,
  • bilda grupper av inbjudna personer,
  • fastställa för personer som valts av Föreningen, Kontaktpersonuppdrag för att upprätthålla Föreningens uppgifter och fungera som kontaktperson gentemot viltförvaltningen eller för Jaktledaruppdrag insamling och godkännande av viltinformation, samt
  • samla in den till Föreningen beviljade licenserna hörande viltinformationen för rapportering till Finlands viltcentral
  • via Tjänsten sända Oma riista -meddelanden samt e-post till Användare som godkänt Föreningens medlemsinbjudan

 

Användaren kan efter godkännandet av inbjudan som Föreningen sänt fastställa nivån för synligheten av hens kontaktuppgifter. I standardinställningen visas inte hens kontaktuppgifter för Föreningens övriga användare. Då Användaren godkänner Föreningens inbjudan överlåter hen automatiskt uppgifterna om det artspecifika bytesantalet denne fått på föreningens område och rapporterat till Föreningen. Av dessa uppgifter bildar Tjänsten automatiskt årligen en djurartspecifik, summerad bytesstatistik, i vilken varken enskilda uppgifter om tid, plats eller vem som fällt bytet framgår.

Under hjortdjursjaktperioden visas för de som inbjudits till Föreningen som Användare i gruppen som jagar hjortdjur de på Föreningens område antecknade hjortdjursbytena. Efter Föreningens godkännande behandlas de i Tjänsten som offentliga bytesuppgifter. Älg- och stora rovdjursobservationer gjorda under älgjaktperioden på Föreningens område som gjorts av Användaren som hör till en grupp som jagar älg är synliga för Föreningen utgående från de inställningsval Användaren gjort.  Med hjortdjur avses inte rådjur i det här sammanhanget.

Jaktvårdsförening

Om Tjänstens Användare fungerar som verksamhetsledare för en jaktvårdsförening ​​kan denne upprätthålla jaktvårdsföreningens kontakt-, uppdrag- och evenemangs- och bytesuppgifter i Tjänsten. Verksamhetsledaren kan baserat på hens uppdrag granska och hantera lagstadgade och offentligt klassificerade uppgifter i Tjänsten. Verksamhetsledaren kan via Tjänsten sända Oma riista-meddelanden samt e-post till Användare som godkänt Föreningens medlemsinbjudan och till jaktvårdsföreningens funktionärer eller till innehavare av andra uppdrag.

Man kan åt verksamhetsledaren även ge så kallade moderatorrättigheter till Tjänsten, i det fall att man har gjort ett avtal med ifrågavarande jaktvårdsförening om att producera rådgivningstjänster för att handledning i användningen av Tjänsten.  Då får de rättigheter som statusen som moderator medför användas endast för främjande av ovannämnda   rådgivningstjänst. Med moderatorrättigheter avses de rättigheter, som Finlands viltcentrals personal har till användning av Tjänsten.

Användarrättigheter till material som publiceras i Tjänsten

Tjänsten får endast användas för privat bruk. Användaren får inte utnyttja Tjänsten eller någon del av den på något annat sätt utan tillstånd av Tjänsteleverantören. Separat överenskommelse med Tjänsteleverantören ska ingås om kommersiell användning av Tjänsten.  Tjänsteleverantören äger rättigheterna till Tjänsten. Tjänsten inklusive alla dessa delar är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Användaren är ansvarig för allt elektroniskt material denne infört i Tjänsten. Användaren själv ansvarar för att det material som denne inför i Tjänsten inte är olagligt eller olämpligt. Publicering av bland annat obscent, rasistiskt eller misskrediterande material, eller material som kan såra annan person eller instans är förbjudet. Det införda materialet ska också vara Användarens eget, eller sådant som Användaren äger obegränsad rätt att införa i Tjänsten. Användaren har rätt att välja vilket material denne inför i Tjänsten, under förutsättning att materialet är i Användarens ägo eller denne äger rätten till det, och att materialet är förenligt med lag och god sed.

Viltinformation som Användaren inför eller infört i viltloggen hanteras i Tjänsten som dokument som frivilligt överlåtits till myndighet för forskning och statistik, och som till sin karaktär är definitivt konfidentiella (enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet 24 § 1 moment punkt 16). Användaren kan i Tjänsten genom separat samtycke överlåta för Föreningens bruk någon del av de viltuppgifter denne har infört i Tjänsten. Viltuppgifter som införts i Tjänsten och som hänför sig till storviltsassistans-tjänstehjälp uppdrag (SRVA) eller för vilka lagstadgade bytesmeddelande gjorts, betraktas i Tjänsten som offentliga uppgifter. Vid överlåtelse av offentliga uppgifter på begäran hanteras och överlåts endast den information som är nödvändig för detta ändamål.  Lagstadgade bytesmeddelanden hanteras i Tjänsten enligt i jaktlagen 38 b § avsedd fångstregister-information.

Tjänsteleverantören har rätt att av samtliga införda bytesmeddelanden, utan enskilda positionsuppgifter, producera summerade offentliga rapporter och statistik på nationell nivå, eller som berör viltcentralens, jaktvårdsföreningarnas och Föreningarnas områden. Ur sådana rapporter återspeglas inte enskilda byteshändelser med exakt position eller personuppgifter. Därtill kan man använda sig av Användaren införda lagstadgade bytesmeddelanden för statistik-, viltplanerings- , licensförvaltnings-, förvaltnings-, jaktövervaknings- samt i forskningssyfte.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för material som Användaren skickat till Tjänsten eller för dess innehåll, och kan när som helst avlägsna material från Tjänsten som Användaren sänt om det anses vara osakligt eller olagligt. Tjänsteleverantören har även rätt att avlägsna Användare från Tjänsten som bryter mot dessa användarvillkor eller regler. Vid eventuella meningsskiljaktigheter vad tolkningen beträffar är det i samtliga fall alltid Tjänsteleverantören som fattar det slutliga beslutet.

Föreningens i Tjänsten lagrade uppgifter kan behandlas, publiceras och överlåtas enligt i lag stadgade användningssyften. Därtill kan uppgifter lagrade av Föreningen användas för statistik, viltplanerings-, licensförvaltnings-, förvaltnings-, jaktövervaknings- samt i forskningssyfte.

 Registrering och inloggning

Användaren registrerar sig i Tjänsten med bankkoder eller genom mobilcertifiering, i samband med detta rekvireras hans personuppgifter från Befolkningsdata-registersystemet och från Jägarregistret för deras del som har avlagt jägarexamen. De uppgifter som rekvireras från Befolkningsdataregistersystemet finns specificerade i Dataskyddsbeskrivningen. Användarens personuppgifter upprätthålls därefter automatiskt i Tjänsten utgående från uppgifterna i Befolkningsdataregistret och/eller Jägarregistret. Användares, vars adressuppgifter inte kan rekvireras från någon av de ovan nämnda källorna bör själv upprätthålla sina adressuppgifter i Tjänsten.

I samband med registreringen fastställer Användaren sin egen personliga e-postadress som sitt användarsignum, vilket bekräftas som ett led i registreringsprocessen med ett e-postmeddelande. Därtill ska Användaren i slutet av Tjänstens registreringsprocess välja ett tillräckligt starkt lösenord, samt uppge sitt mobiltelefonnummer.

Användaren loggar in på tjänsten med sin e-postadress och sitt lösenord. Användaren ansvarar själv för att lösenordet är tillräckligt starkt, och att det förblir endast i dennes vetskap. Användaren ansvarar för all användning som sker med dennes e-postadress och lösenord.

Tjänsten erbjuder Användaren sätt att själv ändra sin e-postadress, sitt lösenord och sitt telefonnummer. Tjänsten erbjuder därtill också ett sätt för att ändra ett bortglömt lösenord.

Vid registreringen måste Användaren bekräfta att denne har läst dessa användarvillkor och regler samt ge sitt samtycke till att de personuppgifter som anges i registreringsprocessen får användas samt godkänna informationens överlåtelse principer.

Hantering av personuppgifter

Hanteringen av Användarens personuppgifter beskrivs i Dataskyddsbeskrivningen.

Produktion och förbättring av Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att förbättra och på alla sätt ändra Tjänstens innehåll och struktur, Tjänstens produkt- och databasurval, mjukvara, hårdvara, redaktionella innehåll, betjäningstider samt övriga delar av Tjänsten. Tjänsteleverantören strävar till att i förväg informera Användaren om kommande ur Användarens synpunkt väsentliga förändringar i Tjänsten, samt om kommande avbrott via Tjänsten eller på annat sätt som anses vara lämpligt. Förändringarna träder i kraft genast när de har förverkligats.

Tjänsten är i princip tillgänglig 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten alltid fungerar utan avbrott och felfritt. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för verksamhetsstörningar i systemet som orsakas av överbelastning. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst tillfälligt ta Tjänsten eller del därav ur bruk för underhåll, för installation av hårdvara, på grund av överbelastning av Tjänsten eller annat tvingande skäl.

Tjänsten kan innehålla länkar som ägs eller upprätthålls av tredje part. När Användaren flyttar sig till sådana sidor ska denne bekanta sig och ge sitt samtycke till eventuella användarvillkor före denne börjar användningen. Genom att flytta till länkade sidor godkänner Användaren även att sidorna inte administreras av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för underhåll och drift av webbplatser som hör till tjänster som kan nås via Tjänsten men som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer.

Användaren förbinder sig att meddela Tjänsteleverantören om eventuella upptäckta fel, störningar och brister i Tjänsten eller i delar av den.

Skadeståndsskyldighet

Tjänsteleverantören ansvarar inte för tekniska fel, avbrott som orsakas av underhåll eller installationer och störningar i datatrafiken, och inte heller för eventuell direkt eller indirekt skada som drabbar Användaren eller tredje part på grund av fördröjning, ändring eller förlust som uppstått av dessa eller av att Tjänsten avslutas.

Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig gentemot Användaren för material som denne eventuellt förlorat i Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för Tjänstens Användarens verksamhet och av det eventuellt orsakade skador och kostnader.

Lag som tillämpas

I ärenden som berör användning av Tjänsten och tolkning av användarvillkoren tillämpas Finlands lag.

Användarvillkorens och reglernas ikraftträdande och ändringar

Dessa användarvillkor och regler träder i kraft från tidpunkten för uppdateringen och gäller tills vidare.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra användarvillkor och regler genom att uppdatera dem. Om förändringar meddelas på Tjänsteleverantörens webbplats samt via Oma riista -meddelandefunktionen till alla Användare. De nya användarvillkoren träder i kraft vid tidpunkten då de publicerats i Tjänsten.

Avslutande av användning av Tjänsten

Bägge parter kan när som helst säga upp sin användning av Tjänsten. Användaren säger upp sin användning av Tjänsten genom att skriftligen be att Tjänsteleverantören avlägsnar uppgifterna från Tjänsten. Därmed raderas Användarens användarsignum från systemet samt viltinformationen som denne sparat i systemet. Av Användaren rapporterade viltuppgifter som förutsätts i lag och förordning och därur härledda summerade uppgifter sparas emellertid.

Tjänsteleverantören har alltid om Tjänsteleverantören så önskar rätt att avsluta Tjänsten, helt eller delvis. Tjänsteleverantören meddelar om avslutandet i förväg via Tjänsten eller på annat sätt som Tjänsteleverantören anser vara lämpligt.

(version 30.4. 2018)