Siirry sisältöön

Jaktlicenssökande i Lappland dömdes för inlämnande av felaktig uppgift

Tingsrätten har dömt en sökande av jaktlicens i Lappland till böter för inlämnande av felaktig uppgift till Fin-lands viltcentral i ansökan om jaktlicens för älg.

Den undertecknare av ansökan om jaktlicens som dömdes hade år 2013 inlämnat ansökan om jaktlicens för hjortdjur till Finlands viltcentral. I skytteförteckningen i ansökan hade för samtliga tio skyttar felaktigt angivits att ingen av dem ingår som medlem i annat jaktsällskap eller annan jaktförening som bedriver jakt på älg och som ansöker om jaktlicens. Därtill hade anmälts att ingen av skyttarna bedriver jakt på älg i annat jaktsällskap eller annan jaktförening. I Finlands viltcentrals utredningar framgick i efterhand att åtminstone åtta skyttar var fullvärdiga medlemmar i annat jaktsällskap. Om ansökan hade fyllts i korrekt, hade de minimikrav angående antalet skyttar som Finlands viltcentral ställer inte uppfyllts för jaktsällskapets del. Den sökande skulle således inte ha beviljats någon jaktlicens för älg år 2013.

De enhetliga minimikraven på antalet skyttar i anslutning till områdestillstånd från Forststyrelsen och jaktli-censansökan till Finlands viltcentral för område enligt 8 § i jaktlagen samt övriga villkor för beviljad jaktlicens och ansökningsprocessen anges på Forststyrelsens (eraluvat.fi) och viltcentralens (riista.fi) hemsidor.

Finlands viltcentral understryker att den person som undertecknar ansökan alltid i första hand ansvarar för att de uppgifter som anges i ansökan är korrekta.

Finlands viltcentral har för de områden som avses i 8 § i jaktlagen under de senaste åren gjort flera gransk-ningar än tidigare och även stickprov angående de uppgifter som de sökande anger i ansökningarna. Det här förfarandet kommer att fortsätta, preciseras och ytterligare utvidgas i jaktlicensansökningen för år 2015. De senaste åren har utredningsarbetet underlättats avsevärt, eftersom lättanvända datorprogram har tagits i bruk, vilka underlättar kontrollen av de uppgifter om arrendemarker och placeringen av skiften på områdena samt mark- och vattenarealer som de sökande lämnar in.

Utgångspunkten för alla utredningar i jaktlicensprövningen är Finlands viltcentrals skyldighet att iaktta gott förvaltningsförfarande och därigenom kravet på ovillkorligt likställd behandling av samtliga sökanden.

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi