Planering av en mångfunktionell våtmark

Mångfunktionella våtmarker utgör en skattkammare för jordbruksnaturen. De renar avrinningsvatten från jordbruket och erbjuder samtidigt livsmiljöer för arter som lever i våtmarker samt fröjd för ögat för människor som går förbi.

Planeringen av en våtmark är ett projekt i många faser. Ett enkelt objekt som finns på bara en markägares område kan man planera själv. Ett säkrare sätt är att ta hjälp av en expert, i synnerhet om man inte har erfarenhet av att anlägga våtmarker, eller om objektet är krävande och markägarna flera.

Läs mer om att anlägga en våtmark

Den mångfunktionella våtmarken i Kauljärvi är ett exempel på våtmarksprojekt som jägare och markägare har genomfört tillsammans med stöd av icke-produktiva investeringar. I Kauljärvi har man lyckats förena sjöfågeljakt och vattenvård, när markägarna som var intresserade av andjakt och naturvård i samarbete med jaktföreningen återställde byns träsk som våtmark för vattenvård.

Bekanta dig med våtmarken Kauljärvi

Finansiering av våtmarksprojekt

Man kan ansöka om stöd via miljöstöd för jordbruket för att anlägga mångfunktionella våtmarker. Stödnivåerna är ändamålsenliga, och med hjälp av miljöstödet har flera lyckade våtmarksprojekt genomförts trots den mängd pappersarbete som krävs för stödformen.

Under den programperiod för jordbruket som löper ut 2013 har mångfunktionella våtmarker varit en åtgärd som riktats till vattenvård. Vid genomförandet strävar man efter att beakta mångfalden i naturen, landskapet samt vilt-, fiskeri- och kräftnäringen.

Stödet för icke-produktiva investeringar som är avsett för att anlägga mångfunktionella våtmarker kan sökas av registrerade föreningar. När man ansöker om stödet ska en plan och en kostnadsberäkning göras upp för de åtgärder som krävs för att anlägga våtmarken.

Mer information om uppdaterade villkor för stöd och hur man söker stöd 2013 finns på NTM-centralernas och Landsbygdsverkets webbplatser.

Läs mer om stöd för icke-produktiva investeringar (Landsbygdsverket)

Stödsystemen för jordbruket kommer att ändras när budgeten och åtgärdsprogrammet för följande sjuårsperiod görs upp 2013.

En preliminär riktlinje är att stödvillkoren för mångfunktionella våtmarker mjukas upp, och då kan fler goda objekt uppfylla villkoren. Att främja mångfalden i naturen håller på att bli ett likvärdigt mål vid sidan av vattenvården, och de regionala NTM-centralernas rätt till prövning från fall till fall kommer troligen att öka.

En våtmark kan ha mångsidiga verkningar. Våtmarken på bilden renar avrinningsvatten, erbjuder en livsmiljö för sjöfåglar, ger liv åt landskapet och förbättrar dräneringen av åkrarna ovanför.

En våtmark kan ha mångsidiga verkningar. Våtmarken på bilden renar avrinningsvatten, erbjuder en livsmiljö för sjöfåglar, ger liv åt landskapet och förbättrar dräneringen av åkrarna ovanför. Bild: Mikko Alhainen

Uppdaterad 23.4.2013