Siirry sisältöön

Fågelvilt, icke fredade fåglar

Ansök i Oma riista -tjänsten:

sädgås och Oma riista logo

Enligt jaktlagen kan Finlands viltcentral, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, bevilja dispens för att fånga eller döda fågelvilt och icke fredade fåglar under fredningstiden enligt följande:

 1. för att trygga folkhälsan och den allmänna säkerheten,
 2. för att trygga flygsäkerheten
 3. för att förhindra allvarliga skador på odlingar, husdjur, skogar, fiskevatten och vattendrag,
 4. för att skydda växter och djur, eller
 5. i forsknings- och utbildningssyfte, för att öka och återinföra stammen samt möjliggöra uppfödning för nämnda syften.

Dispens kan beviljas för följande fågelarter: kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, rapphöna, fasan, sothöna, morkulla och ringduva.

Dessutom kan dispens beviljas för följande icke fredade fågelarter: korp (inom renskötselområdet), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast.

 

Icke fredade fåglar är fridlysta under häckningstiderna

Korp

 • Inom renskötselområdet 10.4 – 31.7.

Kråka

 • Inom landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5 – 31.7.
 • Inom landskapen Norra Savolax och Norra Karelen 1.4 – 31.7.
 • I övriga landet 10.3 – 31.7.

Skata

 • Inom landskapen Norra Savolax, Norra Karelen, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 10.4 – 31.7.
 • I övriga landet 1.4 – 31.7.

Kaja

 • I hela landet 10.3 – 31.7.

Gråtrut

 • Inom landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5 – 31.7.
 • Inom landskapen Norra Savolax och Norra Karelen 1.4 – 31.7.
 • I övriga landet 10.3 – 31.7.

Obs. Kolonier av gråtrut är fridlysta hela året.

Havstrut

 • Inom landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5 – 31.7.
 • Inom landskapen Norra Savolax och Norra Karelen 1.4 – 31.7.
 • I övriga landet 10.3 – 31.7.

Tamduva

 • Inom landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5 – 31.7.
 • Inom landskapen Norra Savolax och Norra Karelen 1.4 – 31.7.
 • I övriga landet 10.3 – 31.7.

Björktrast

 • Inom landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5 – 31.7.
 • Inom landskapen Norra Savolax och Norra Karelen 1.4 – 31.7
 • I övriga landet 10.3 – 31.7.

 

Ansökan om dispens

Dispenser för både fågelvilt och icke fredade fåglar söks i första hand i tjänsten Oma riista. Sökanden ska vara en person eller ett samfund med rättshandlingsförmåga (t.ex. en registrerad förening) eller ett företag. I fråga om skadebaserad dispens, ska den skadelidande personen/aktören i första hand själv fungera som dispenssökande. Efter det att en dispens har beviljats kan dispenshavaren avtala om användningen med fritt valda personer/aktörer på det sätt som hen önskar.

Om den sökande är ett samfund (t.ex. en jaktförening) rekommenderar Finlands viltcentral att som sökande anges samfundet och som kontaktperson den person som enligt föreningens stadgar är undertecknare. För en oregistrerad förening (t.ex. ett jaktsällskap) ska som sökande utses en person med rättshandlingsförmåga. Denna person ska vara den samma som kontaktpersonen.

Om flera sökande gör gemensam ansökan ska namnet anges på den person som i förvaltningsmässigt hänseende innehar samlicensen, vilket ska vara den samma som kontaktpersonen. Dessutom ska i en sådan ansökan för varje delägare (skadelidande) anges kontaktuppgifter samt fullmakt till den person som fungerar som sökande.

Sökanden ska i sin ansökan ange så exakta uppgifter som möjligt om storleken och naturen gällande den skada som ska förebyggas samt om de åtgärder som vidtagits på skadeområdet för att förebygga skador. Den sökande ska också grundligt utreda orsakerna till att skadan inte kan förhindras på annat sätt en genom fångst av fredade fåglar under deras fridlysningstid. Dessutom ska i ansökan så noggrant som möjligt beskrivas situationen för fågelartens stam och dess beteende på ansökningsområdet. Vid gemensam ansökan ska utredning ges tydligt separat för varje sökande.

Ansökningsområdet avgränsas på en karta som bifogas ansökan. Lättast ritas kartan i tjänsten Oma riistas flik Områden i vyn för privatpersoner. Om det inte är möjligt att göra en karta, kan ansökningsområdet också beskrivas i ord. Beträffande den ansökta dispenstiden är det viktigt att observera att fridlysningstiden under häckningstiden för icke fredade fåglar varierar för såväl olika arter som områden.

Tidsbestämd dispens för fågelvilt och icke fredade fåglar kan ansökas för högst fem år. En tidsbestämd dispens för över ett år kan emellertid beviljas endast:

 1. för ett permanent anlagt objekt
 2. för att skydda djur
 3. i forskningssyfte
 4. i samband med naturvårdsprojekt

Dessutom är det möjligt att under vissa förutsättningar ansöka om dispens som gäller tillsvidare genom att ansöka om anmälningsförfarande. Mer detaljerad information om anmälningsförfarande hittar du nedan.

Dispens för avvikelse från fredning vad gäller till exempel kråka och björktrast för våren och sommaren ska sökas i god tid. Största delen av dispensbesluten gällande icke fredade fåglar fattas i början av året, varvid behandlingen av ansökningarna kan dra ut på tiden. Innan man verkställer ett positivt dispensbeslut måste man i allmänhet också vänta tills besvärstiden, som är 30 dygn från delfåendet, har löpt ut. Vid förutsebara skadesituationer är det således skäl att lämna in ansökningarna i så god tid som möjligt, gärna 2–2,5 månader innan den ansökta dispenstiden börjar. Ansökningarna behandlas i princip i den ordning de har kommit fram till Finlands viltcentral. Genom att vara ute i tid är det mer sannolikt att man kan börja avvärja skadorna genast i början av den ansökta dispenstiden.

 

Anmälningsförfarande

Ansökan om anmälningsförfarande, d.v.s. ansökan om dispens som gäller tillsvidare, gäller endast fångst eller dödande av icke fredade fåglar som avses i 5 § i jaktlagen.

Anmälningsförfarande kan vara aktuellt endast enligt följande grunder som anges i jaktlagen:

 1. för att trygga folkhälsan och den allmänna säkerheten
 2. för att trygga flygsäkerheten
 3. för att förhindra allvarliga skador på odlingar, husdjur, skogar, fiskevatten och vattendrag

Dessutom är förutsättningen att det finns ett återkommande behov av dispens på grund av verksamhetens natur och omfattning samt att det är fråga om något av följande:

 1. trafikflygplatser som avses i 75 § 1 punkten i luftfartslagen (864/2014)
 2. livsmedelslokaler som godkänts i enlighet med livsmedelslagen (23/2006)
 3. avfallshanteringsläggningar
 4. över 1 hektar stor bär- och grönsaksodling
 5. pälsfarm
 6. fiskodlingsanläggning eller
 7. skydd av produktionsdjur

Vid godkännande av anmälningsförfarande fastställer Finlands viltcentral i sitt beslut de fågelarter som anmälningsförfarandet gäller och anger det maximala årliga fångstantalet för varje art. På basis av en ny utredning om fågelbestånden, fåglarnas beteende eller fördrivnings- och skyddsåtgärderna kan Finlands viltcentral under anmälningsförfarandets giltighetstid ändra den maximala årliga mängd fångst som centralen fastställt i beslutet om godkännande.

Liksom vid tidsbestämda dispenser, gäller också vid anmälningsförfarande att den aktör som godkänts årligen ska göra en fångstanmälan till Finlands viltcentral. Om skyddsåtgärderna avslutas eller ändras väsentligt, ska detta meddelas Finlands viltcentral, som bedömer om anmälningsförfarandet ska fortsätta gälla

 

Ansökningar av särskilda hygieniska skäl

Till dispensansökningar av hygieniska skäl ska bifogas ett utlåtande från kommunens hälsovårdsmyndighet. Sådana situationer är till exempel skadesituationer i anknytning till djurs hälsa på produktionsgårdar och djurgårdar samt skadesituationer vid avfallshanteringsanläggningar och livsmedelslokaler. Dispenser av hygieniska skäl har sökts även för olika lager, fabriker och parkeringshus.

Den som ansöker om dispens ska skaffa ett utlåtande av behörig kommunal myndighet. Vid situationer gällande djurs hälsa har utlåtandena getts av veterinärer (i allmänhet kommunveterinären) och i fråga om människor av behörig kommunal myndighet. Kravet grundar sig på rättspraxis och gäller för såväl tidsbestämda dispenser som för anmälningsförfarande.

 

Användning av förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder

Med samma ansökan kan man också ansöka om dispens för fångst av fågelarterna med förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder, förutsatt att det är nödvändigt för att förebygga skador. Sökanden ska utförligt ange orsakerna till att den avvikande metod som ansökan gäller är nödvändig för fångst av fåglarna.

 

Den till Finlands viltcentral riktade dispensansökan ska skickas

antingen per post till adressen:

Finlands viltcentral

LF-registratorskontoret

Sompiovägen 1

00730 Helsingfors

 

eller per e-post:

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

 

Blanketter

Om det inte är möjligt att söka licens, dispens eller tillstånd i tjänsten Oma riista, kan ansökan också göras på blankett:

Ansökningsblankett för dispens 41 b § 1 mom skadebaserade och 41 b § 3 mom anmälningsförfarande (doc)

Ansökningsblankett för dispens 41 b § 1 mom skadebaserade och 41 b § 3 mom anmälningsförfarande (pdf)

Ansökningsblankett för dispens 41 b § 2 mom. (doc)
Ansökningsblankett för dispens 41 b § 2 mom. (odt)
Ansökningsblankett för dispens 41 b § 2 mom. (PDF)