Suomen karhukantaa tasapainotetaan

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat 20.8. alkavaan karhun metsästykseen. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2013‒2014 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 132 yksilöä.

Poikkeusluvat karhun metsästykseen perustuvat Suomen karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteisiin ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanta-arvioihin. Suomen karhukannan hoitosuunnitelmassa maa on jaettu neljään alueeseen, joissa karhukantaa hoidetaan erilaisiin tavoitteisiin perustuen. Siten myös myönnettävien poikkeuslupien määrä suhteessa karhukantaan on erilainen eri alueilla.

Kannanhoitoalueiden sisällä poikkeusluvat on kohdennettu Suomen riistakeskuksen harkinnan perusteella alueille, joilla karhukanta on tihein tai ongelmia on esiintynyt erityisen paljon. Suurin painoarvo harkinnassa on ollut pentuehavainnoilla, jotka parhaiten kuvaavat karhukannan kehityksen vaihetta ja ovat perusteena riistantutkimuksen kanta-arviolle.

Itä-Suomen vakiintuneen karhukannan hoitoalueelle Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 45 karhun metsästämiseen. Karhujen määrää on Itä-Suomessa vähennetty suunnitelmallisesti aikaisempina vuosina. Tämän vuoden poikkeuslupamäärän ei arvioida vaikuttavan kantaa pienentävästi. Vakiintuneen karhukannan hoitoalueella poikkeuslupia on painotettu Pohjois-Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen, joissa karhukanta on tiheämpi kuin muualla hoitoalueella.

Levittäytymisvyöhykkeelle Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 36 karhun metsästämiseen. Lupamäärä on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Poikkeuslupia on kohdennettu erityisesti Keski- ja Kaakkois-Suomeen. Poikkeuslupamäärän arvioidaan hillitsevän alueen karhukannan kasvua. Koska lupamäärä on arvioitua kestävää verotustasoa alempi, samalla turvataan edelleen karhujen levittäytymistä muualle Suomeen.

Kehittyvän kannan hoitoalueelle eli Etelä- ja Länsi-Suomeen Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvat 9 karhun metsästämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön asetus mahdollistaa karhun metsästyksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan maakunnissa. Poikkeusluvat on myönnetty Etelä- ja Keski-Pohjanmaan itäosien ja Pirkanmaan pohjoisosien muodostamalle alueelle, jossa karhuja esiintyy paikoin yhtä runsaasti kuin Keski-Suomen alueella. Tämän lupamäärän ei arvioida hidastavan merkittävästi tavoiteltua kannan kasvua ja levittäytymistä, mutta se mahdollistaa karhun ihmisarkuuden lisäämisen ja konfliktien vähentämisen alueella.

Poronhoitoalueella karhun metsästys tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön asettamin kiintiöin. Kiintiö on yhteensä enintään 42 karhua, josta itäiselle poronhoitoalueelle on asetettu 30 karhun kiintiö ja läntiselle 12. Itäisen poronhoitoalueen kiintiö on sama kuin viime vuonna ja läntisen poronhoitoalueen kiintiössä on kasvua kahdella karhulla. Karhun aiheuttamista vahingoista Suomessa suurin osa aiheutuu porotaloudelle poronhoitoalueella, joten metsästyksen avulla pyritään erityisesti vähentämään karhun porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Karhun metsästys alkaa 20.8. ja päättyy 31.10. edellyttäen, että kiintiötä tai poikkeuslupia on vielä jäljellä.

Karhunmetsästyksen poikkeusluvat

Lisätietoja