Siirry sisältöön

Hyvän metsänhoidon suositukset riistapainotuksella

Sekä metsälakia että hyvän metsänhoidon suosituksia uudistetaan vuoden 2013 kuluessa. Jälkimmäisen uudistustyön yhteydessä valmistuvat riistan elinympäristöjen hoitoon painottuvat metsänhoito-ohjeet. Erityistä huomiota kiinnitetään metsäkanalintujen elinympäristöjen hoitoon.

Hyvän metsänhoidon suositusten uudistamishankkeessa keskeinen tavoite on selventää metsänkäsittelyn eri vaihtoehtoja. Tutkimusten mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi maanomistajille tärkeimmistä tavoitteista metsätaloudessa. Metsästäviä metsänomistajia on 120 000 ja useilla heistä on kiinnostusta hoitaa metsäänsä riistapainotteisesti.

Talousmetsien luonnonhoidolla suuri vaikutus riistaan

Talousmetsien käsittelyllä on olennainen vaikutus riistaan. Esimerkiksi metsäkanalintujen hoitosuunnitelman luonnoksen tavoitteena on, että elinympäristöjen hoito otetaan entistä paremmin huomioon metsänhoidossa ja maankäytössä. Talousmetsien luonnonhoito on tässä avainasemassa.

Hyvän metsänhoidon riistapainotteisten suositusten tarkoituksena on vastata toimenpidekohtaisesti kysymykseen siitä, miten kestävässä metsätaloudessa voidaan painottaa riistanhoitoa. Lisäksi suositusraporttiin kootaan tietoa sellaisista riistanhoidon erityistoimenpiteistä, jotka sopivat yksityismetsiin metsätalouden rinnalla tehokkaasti toteutettaviksi.

Työvälineitä riistan hyväksi

Metsälakiin on esitetty muutoksia, joilla tavoitellaan metsänomistajien monipuolistuneiden intressien nykyistä parempaa huomioimista. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio uudistaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella hyvän metsänhoidon suosituksia vuosina 2013 ja 2014.

Metsänhoitosuositukset on työväline, jonka avulla metsänomistaja voi määritellä omat tavoitteensa metsien käytölle. Suosituksilla on myös tärkeä tehtävä tarkistettavan metsälain linjausten ja uusien mahdollisuuksien tuomisessa käytäntöön.

Metsästäjien ja metsänomistajien sekä heitä palvelevien metsäammattilaisten käytössä tulee olla parhaaseen tutkimukseen ja käytännön tietoon perustuvat suositukset siihen, kuinka talousmetsän käsittelyssä otetaan huomioon esimerkiksi metson tai pyyn elinympäristön hoito.

Hankkeessa riistanhoitopainotteisia soveltamisohjeita työstävät Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos Metla, RKTL ja Tapio. Asiantuntijaryhmän raportti on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä metsänhoitosuositusprosessin ohjausryhmässä vuoden 2014 aikana.

Hanke rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön riistanhoitomaksuvaroista. Julkisesti saataville tulevaa raporttia hyödynnetään, kun laaditaan metsänomistajille sekä riista- ja metsäammattilaisille tarkoitettuja materiaaleja suosituksista.

Hanke on päättynyt.