Hoitosuunnitelmatyöhön osallistuminen

Suomen riistakeskuksen yhtenä tehtävänä on riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjen hoitoa koskevien hoitosuunnitelmien valmistelu, laatiminen ja päivittäminen. Hoitosuunnitelmien tavoitteena on säilyttää kohteena olevan riistaeläimen suojelu suotuisalla tasolla ja varmistaa lajin säilyminen pysyvänä osana Suomen luontoa sekä ottaa huomioon riistaeläimen kannanhoidon vaikutukset yhteiskunnassa.

Hoitosuunnitelmien laadinnassa keskeisellä sijalla on eri tahojen osallistaminen suunnitelman laadintaan. Näin halutaan turvata, että kuulluiksi tulevat erityisesti ne, joiden arkeen riistaeläimet tavalla tai toisella vaikuttavat.

Hoitosuunnitelmissa otetaan huomioon niin elinkeinonharjoittajien, paikallisten ihmisten kuin muidenkin toimijoiden näkemykset. Hoitosuunnitelman valmisteluun liittyvät osallistumismahdollisuudet ovat suunnitelmakohtaisia ja niitä varten laaditaan niin sanottu osallistamissuunnitelma.

Keskeisimpiin intressiryhmiin kuuluvat voivat vaikuttaa suunnitelmien laadintaan alueellisten riistaneuvostojen järjestämissä sidosryhmätilaisuuksissa. Lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi kyselyitä, jossa on mahdollisuus esittää mielipiteitään. Suunnitelmaluonnokset käyvät aina myös laajalla lausuntokierroksella.

Hoitosuunnitelmien avulla eri tahojen näkemykset ja intressit pyritään sovittamaan yhteen ja tavoitteena on, että suunnitelmien avulla riistaeläinkantoja voidaan hoitaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Hoitosuunnitelmissa kootaan yhteen linjaukset ja käytännön toimenpiteet, jotka kunkin lajin hoidon kannalta ovat olennaisia.

 

Päivitetty 12.3.2014