Rauhoittamattomien- tai riistalintujen poikkeusluvat hakuun

Poikkeusluvat mm. variksen ja räkättirastaan rauhoituksesta poikkeamiseksi keväälle ja kesälle 2013 tulee hakea hyvissä ajoin. Suurin osa rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupapäätöksistä tehdään vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ja hakemusten käsittely voi ruuhkautua. Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä, kuin ne on pantu vireille. Olemalla ajoissa liikkeellä pääset todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti haetun lupa-ajan alusta.

Käsittely vie aikaa, koska ennen ennakoitavissa olevan poikkeusluvan täytäntöönpanoa on odotettava valitusaika (30 + 7 vrk). Koska lintujen pyyntiä koskeviin säännöksiin on luultavasti tulossa muutoksia kevään 2013 aikana, ennen hakemista kannattaa vielä tarkistaa Suomen riistakeskuksen kotisivuilta hakemista ja poikkeuslupakäytäntöjä koskevat yksityiskohdat.

Ennakoitavissa olevissa vahinkotilanteissa hakemukset on syytä jättää Suomen riistakeskukseen mahdollisimman aikaisin, mieluusti vähintään 2 – 2,5 kuukautta ennen haetun poikkeuslupa-ajan alkua, jotta päätösten valmisteluun jäisi kohtuullinen aika.

Ohjeita hakemuksen laatimiseen

Poikkeusluvan hakija

Hakijana tulee ensisijaisesti olla vahingonkärsijä. Hän voi poikkeusluvan saatuaan sopia sen käytöstä valitsemiensa henkilöiden kanssa.

Useamman hakijan yhteishakemuksessa tulee olla jokaisen osakkaan yhteystiedot, selvitys vahingosta ja pyydettävien lintujen määrät selkeästi esitettynä. Lisäksi yhteisluvan osakkailta tulee olla valtuutus hakijana toimivalle henkilölle. Rekisteröidyn yhdistyksen (esimerkiksi metsästysseura) hakemuksen allekirjoittaa siihen oikeutettu henkilö.

Alue

Alue rajataan hakemuksen mukaan liitettävään karttaan. Marjanviljelykohteissa poikkeuslupaa voidaan hakea viljelykselle ja sen läheisyyteen.

Jos vahinkoja torjutaan laajalta alueelta, on toivottavaa, että jo hakemusvaiheessa merkitään kartalle ne kohteet (ampumapaikat), joilla poikkeuslupapyyntiä tultaisiin harjoittamaan.

Selvitys vahingosta

Hakijan tulee antaa mahdollisimman tarkat tiedot estettävän vahingon ja vahingon uhan suuruudesta ja luonteesta sekä vahinkojen estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi hakijan tulee selvittää syyt, miksi vahinkoa ei voida estää muutoin kuin lintuja ampumalla.

Loukku kielletty, mutta ääntä synnyttävä koneellinen laite sallittu – ainakin vielä

Loukun käyttöön rauhoittamattomien lintujen pyynnissä ei vieläkään voi saada lupaa. Ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttöön lupaa ei tarvita.

Ohjeet ja lomakkeet riista.fi:ssä kohdassa Luvat ja lomakkeet -> Poikkeusluvat -> Riistalinnut ja rauhoittamattomat linnut.

Säännöksiin todennäköisesti muutoksia kevään kuluessa

Esimerkiksi loukun käytön ja ääntä synnyttävän koneellisen laitteen osalta lainsäädäntö on todennäköisesti muuttumassa. Eduskunnassa on käsittelyssä metsästyslain muutos, joka tullee vaikuttamaan myös rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupapyyntiin ja siihen tarvittavien poikkeuslupien hakemiseen. Lisäksi vireillä on muutoksia mm. metsästysasetukseen.

Muutoksilla odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia rauhoittamattomien lintujen ja riistalintujen poikkeuslupamenettelyihin. Muutoksista tiedotetaan Suomen riistakeskuksen kotisivuilla (www.riista.fi) ja Metsästäjä -lehdessä. Ennen poikkeuslupien hakua kannattaakin vielä käydä tarkistamassa ovatko menettelyt jo ehtineet muuttua.