Metsästyksenjohtajan ohjeet

Hirvieläimen pyyntiluvan saajan on nimettävä metsästykselle johtaja. Ilmoitus johtajasta tehdään kirjallisena riistanhoitoyhdistykselle ennen metsästystä. Pyyntiluvan ehtojen ja metsästystä koskevien säännösten noudattaminen kuuluvat metsästyksenjohtajan vastuulle.

Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tärkein tehtävä on turvallisen metsästystapahtuman suunnittelu. Hän antaa metsästykseen osallistuville, mieluiten kirjallisesti, tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä.

Metsästyksenjohtajan on suunniteltava passipaikat siten, ettei ampumisesta aiheudu vaaraa muiden turvallisuudelle tai omaisuudelle. Metsästykseen osallistuvat saavat vaihtaa passipaikkaa ja poistua passista vain metsästyksenjohtajan luvalla.

Metsästykseen osallistuvat ovat velvollisia noudattamaan metsästyksenjohtajan antamia määräyksiä. Metsästyksenjohtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä, joka ei noudata annettuja määräyksiä.

Metsästyksenjohtajalla ei ole varsinaista velvollisuutta tarkastaa riistanhoitomaksun ja ampumakokeen suorittamista, mutta hänellä on oikeus pyytää nähtäväkseen kyseiset asiapaperit. Jos henkilö ei esitä asiapapereita, voi metsästyksenjohtaja kieltää henkilöltä metsästykseen osallistumisen.

Ampuma-aseen hallussapitoluvan esittämistä metsästyksenjohtaja ei voi vaatia. Jos asiapapereissa ilmenee myöhemmin puutteita, metsästäjä vastaa yksin seurauksista.

Tutustu metsästyksenjohtajan oppaisiin

Ohjeita metsästyksenjohtajille hirvenmetsästyksen järjestämisestä metsästyslain 8 §:n alueella

Tärkeimmät turvallisuusohjeet hirvimetsälle

 • Älä koske toisen aseeseen ilman lupaa.
 • Vältä turhaa aseenkäsittelyä.
 • Ajomiehenä pidä ase mukana lataamattomana.
 • Lataa ase vasta passipaikalla.
 • Poista patruunat kaadolla ja passista poistuessasi (myös makasiinista ja lippaasta).
 • Passimiehenä huomioi passiketjun sijainti.
 • Ampuessasi huomioi ajoketjun, koiran ja koiranohjaajan turvallisuus.
 • Vain yksi ihminen menee haukulle.

Yleisimmät huolimattomuudesta johtuvat virheet

 • Ammutaan naarasta, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa.
 • Ammutaan ylipitkältä matkalta, peitteiseen maastoon, kovaan vauhtiin tai niin, että hirvi on huonossa kulmassa ampujaan nähden.
 • Kaatoon johtamaton laukaus selvitetään puutteellisesti.
 • Haavoittunutta hirveä jäljitetään puutteellisesti.

Tulostettavat ohjeet turvalliseen hirvijahtiin

Suomen Metsästäjäliiton sivuille on koottu turvallisen hirvijahdin ohjeet, jotka metsästyksenjohtaja voi tulostaa ja jakaa seurueelle.

Päivitetty 11.8.2016