Siirry sisältöön

Euroopanmajava, itämerennorppa, peltopyy

Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom.
Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom.
Pyyntiluvan hakemuslomake 10 § 1 mom.

Suomen riistakeskus voi voimassa olevan metsästysasetuksen mukaan myöntää pyyntiluvan euroopanmajavan ja itämerennorpan metsästykseen. Lisäksi pyyntilupa voidaan myöntää peltopyyn metsästykseen muualla kuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Myönnetty pyyntilupa on voimassa enintään vuoden myöntämisajankohdasta lukien.

Hakijan on liitettävä pyyntilupaa koskevaan hakemukseen selvitys siitä, millä alueella ja minä ajankohtana pyyntilupahakemuksessa tarkoitettua riistaeläinlajia on tarkoitus metsästää. Hakijan on lisäksi Suomen riistakeskuksen niin vaatiessa esitettävä selvitys metsästysoikeudestaan pyyntilupahakemusalueella sekä selvitys hakemuksessa tarkoitetun riistaeläinlajin kannan suuruudesta.

Pyyntilupa myönnetään enintään haetulle riistaeläinten yksilömäärälle. Jos riistaeläinlajin kannan tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä metsästyksen tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, Suomen riistakeskus voi vähentää metsästettävien eläinten määrää haetusta. Lisäksi riistakeskuksen on otettava huomioon pyyntilupaa myöntäessään se, että kyseisen riistaeläinlajin aiheuttamat vahingot pysyvät alueella kohtuullisina.

Erityisestä syystä pyyntilupaan voidaan asettaa pyyntitapaa tai pyyntialuetta koskevia rajoituksia sekä ottaa pyyntilupaan pyydystettävien eläinten ikää ja sukupuolta koskevia määräyksiä.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat