Metsähanhen metsästys alkaa porrastetusti, merihanhen metsästyksessä rajoituksia

Metsähanhen metsästys alkaa maan eri osissa porrastetusti 1.9. ja 10.10. välisenä aikana. Metsähanhikanta on laskenut viime vuosikymmeninä, joten tavoitteena on vähentää kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta sekä pesimäalueilla että muuton aikaisilla levähdysalueilla. Lisäksi merihanhen metsästys on kielletty sisämaassa, jotta kanta pääsisi kasvamaan ja levittäytyisi laajemmalle.

Metsä- ja merihanhen metsästystä on rajoitettu maa- ja metsätalousministeriön antamilla asetuksilla, jotta metsä- ja merihanhikannat pääsisivät vahvistumaan. Metsähanhen kohdalla metsästyksen aloitusajankohtia on siirretty myöhemmäksi kuin ennen ja merihanhea saa metsästää vain rannikolla.

Pohjois-Lapin pesimäalueella metsähanhen metsästys on sallittua 1.9. alkaen, Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välisellä pesimä-alueella 10.9. alkaen ja Kaakkois-Suomessa 1.10. alkaen.

Muualla maassa metsähanhen metsästys on sallittua 10.10. alkaen eli metsästyksen aloitus on tällä alueella siirtynyt 51 päivää myöhemmäksi. Myöhemmän aloitusajankohdan arvioidaan vähentävän saalismäärää merkittävästi verrattuna viime vuoteen.

Merihanhen metsästys on kielletty sisämaassa kolmen vuoden ajan, jotta kanta pääsisi kasvamaan ja levittäytyisi laajemmalle sisämaahan. Ministeriö pyrkii asetusten avulla varmistamaan, että metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn kestävän käytön periaatteen mukaisesti.

Tiistaina 20.8. kello 12 alkaa lehtokurpan, heinäsorsan, tavin, heinätavin, jouhisorsan, lapasorsan, haapanan, telkän, punasotkan, tukkasotkan, nokikanan, kanadanhanhen ja haahkan sekä rannikkovyöhykkeellä merihanhen metsästys.

Allin, tukkakoskelon ja isokoskelon metsästys alkaa 1.9. Tarkemmat kuntakohtaiset tiedot metsästettävistä riistalajeista ovat riistakeskuksen sivuilla riista.fi > metsästysajat.

Lajintunnistus, lyhyet ampumamatkat ja koira mukaan

Suomen riistakeskus muistuttaa, että kaikessa metsästyksessä on huolehdittava omasta ja ympäristön turvallisuudesta ja metsästettävä niin, että saaliseläimille ei aiheuteta tarpeetonta kärsimystä. On ammuttava vain tunnistettavaa riistaa ja etäisyyksiltä, joilta tietää varmasti osuvansa.

Haulikko on lyhyen kantamansa takia tehokas yleensä enintään 30 metrin etäisyydeltä, joten etäisyyksien arviointia on harjoiteltava. Noutavan koiran käyttäminen varmistaa, että luontoon ei jää haavoittunutta riistaa.

Sorsastajan on syytä ottaa huomioon myös muut vesillä liikkujat ja mökeillänsä aikaa viettävät. Riistan ampuminen lähempänä kuin 150 metriä asutusta rakennuksesta on kiellettyä ilman erillistä lupaa

Metsästyksen eettiset ohjeet ovat Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla riista.fi > julkaisut > eettiset ohjeet. Eettisissä ohjeissa korostetaan riistaeläinten, luonnon ja muiden ihmisten kunnioittamista ja oikeudenmukaisuutta.

Lisätietoja