Maksut lupapäätöksistä vuonna 2013

Suomen riistakeskuksen perimät maksut lupapäätöksistä on vahvistettu vuodelle 2013. Maksuissa on joitakin muutoksia aiempaan. Riistanhoitoyhdistysten perimät maksut säilyivät ennallaan. Maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa.

Suomen riistakeskus perii maksuja päätöksistä vuonna 2013 seuraavasti:

1) metsästyslain (615/1993) 10 §:n (pyyntiluvat) nojalla annetusta päätöksestä 55 euroa (aiemmin 60 euroa),

2) metsästyslain 26 §:n (hirvieläimen pyyntiluvat) nojalla annetusta päätöksestä 60 euroa (aiemmin 60 euroa),

3) metsästyslain 40 §:n (lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin) nojalla annetusta päätöksestä 130 euroa (aiemmin 60 euroa),

4) metsästyslain 42 §:n (vierasperäisen eläimen maahantuonti ja luontoon laskeminen) nojalla annetusta päätöksestä 270 euroa (aiemmin 230 euroa),

5) metsästyslain 52 §:n (koirakokeet ja koiran kouluttaminen) nojalla annetusta päätöksestä 100 euroa (aiemmin 80 euroa),

6) metsästyslain 41 §:n (poikkeusluvat) ja 41 a §:n 1 momentin (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat eräille riistanisäkkäille: ahma, susi, karhu, saukko, ilves, euroopanmajava, halli, kirjohylje, itämeren norppa, hilleri, näätä ja metsäjänis) tai 41 b §:n 1 momentin (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat riistalinnuille ja rauhoittamattomille linnuille) taikka 41 c §:n (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat muille kuin 41 a §:ssä tarkoitetuille riistanisäkkäille) nojalla annetusta päätöksestä 20 euroa (aiemmin 20 euroa),

7) metsästyslain 41 §:n 3 momentin (lupa poiketa metsästyslain 32 §:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja -menetelmiä koskevista kielloista ja 35 §:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta) ja 49 a §:n (lupa poiketa rauhoittamattoman eläimen pyyntivälineitä ja -menetelmiä koskevasta kiellosta) nojalla annetusta kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 150 euroa (aiemmin 100 euroa),

8) metsästyslain 41 a §:n 3 momentin (ns. kannanhoidolliset poikkeusluvat sudelle, karhulle, saukolle tai ilvekselle) ja 41 b §:n 2 momentin (lupa poiketa tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen muiden kuin rauhoittamattomien lintujen pienien määrien tappamiseksi, pyydystämiseksi, hallussa pitämiseksi tai muutoin asiallisen hyötykäytön mahdollistamiseksi) nojalla annetusta päätöksestä 150 euroa (aiemmin 100 euroa) sekä

9) metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta pysyvästi ja pitkäaikaisesti liikuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 50 euroa (aiemmin 50 euroa).

Riistanhoitoyhdistysten perimät maksut säilyvät ennallaan ja ne ovat seuraavat:

1) riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:ssä tarkoitetusta metsästäjätutkinnon vastaanottamisesta 20 euroa koekerralta,

2) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ampumakokeesta 20 euroa koekerralta,

3) metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetusta ulkomaalaiselle annetusta ampumakoetodistuksesta 25 euroa sekä

4) ampuma-aselain (1/1998) 45 ja 53 a §:ssä tarkoitetusta harrastuksen aktiivisuudesta annettavasta todistuksesta 25 euroa.

Maksut säädetään ministeriön asetuksessa

Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013 säädetään maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa.

Maksujen määräytymiseen sovelletaan maksuperustelakia, jonka mukaan maksun suuruuden tulee vastata työn kustannuksia. Kustannusvastaavuudesta voidaan kuitenkin poiketa perustellusta syystä. Ministeriön linjauksen mukaan kustannusvastaavuudesta poiketaan erityisesti ns. vahinkoperusteisissa poikkeusluvissa, joissa maksu kattaa lähinnä selvitys- ja postituskulut.