Kanalintupyynnin kohteeksi nuoret yksilöt

Metsäkanalintujen metsästys alkaa huomenna. Metsäkanalinnustuksen kestävyyttä on mahdollista lisätä kohdistamalla pyyntiä nuoriin eli tämänkesäisiin lintuihin. Suotuisan kesän ansiosta metsäkanalintujen pesintä ja poikastuotto onnistuivat keskimäärin hyvin, ja riistakolmiolaskentojen mukaan paikoin yli puolet metsäkanalinnuista on nyt nuoria. Niinpä nuorten lintujen valikoivaan metsästykseen on tänä syksynä hyvät mahdollisuudet.

Ohje kohdistaa pyynti valikoivasti nuoriin lintuihin perustuu siihen, että metsäkanalintujen luontainen kuolevuus on suurta ensimmäisen elinvuoden aikana. Harva poikanen säilyy hengissä seuraavaan kevääseen. Siten nuorten yksilöiden lisääntymisarvo eli odotettavissa oleva elinikäinen poikastuotto on alhaisempi kuin aikuisten.

Esimerkiksi aikuisen koppelon lisääntymisarvo on moninkertainen nuoreen koppeloon verrattuna. Samoin terhakan aikuisen soidinkukon menetys merkitsee paikalliselle teerikannalle paljon suurempaa tappiota kuin ensimmäistä syksyään elävän kukkopojan menetys. Lisäksi ne nuoret, jotka säilyvät hengissä talven yli ja pääsevät yrittämään pesintää, eivät välttämättä onnistu yhtä hyvin kuin kokeneet aikuiset.

Nuoria ja vanhoja metsäkanalintuja ei metsästystilanteessa ole aina helppoa erottaa toisistaan, ja lentoon ammuttaessa se on usein mahdotonta. Helpointa on erottaa nuoret metso- ja teerikoiraat aikuisista kukoista. Tästä syystä pitäisi pyrkiä pyyntitapoihin, joissa nuoret on mahdollista tunnistaa.

Yksi keino lisätä nuorten lintujen osuutta saaliissa on painottaa pyyntiä metsästyskauden alkuun. Nuoriin lintuihin kohdistuva valikoiva verotus on paras tapa jäljitellä metsästyksessä niiden luontaista kuolevuutta.

Metsästyksellä ei myöskään pitäisi vinouttaa sukupuolten lukusuhteita lintukannoissa. Toisin sanoen pyynti pitäisi kohdistaa tasapuolisesti molempiin sukupuoliin, siinä suhteessa kuin niitä on kannassa.

Varsinkin teeren metsästys syyssoitimelta on paikoin yleistä. Se kohdistuu pääasiassa kukkoihin ja niistä nimenomaan aikuisiin soidinkukkoihin, joten soidinpyynnissä voidaan rikkoa valikoivan verotuksen kumpaakin perusohjetta. Metson soidinmetsästys on harvinaisempaa mutta ei yhtään sen kestävämpää.

Soidinmetsästys voi ainakin paikallisesti johtaa kukkojen yliverotukseen ja kannan heikentymiseen. Syyssoidin on olennainen osa teeren ja metson lisääntymiskäyttäytymistä, sillä siinä kukot petaavat itselleen asemia kevätsoitimelle, ja kanat arvioivat alustavasti kukkojen kelpoisuutta. Lisäksi soitimen vetovoimaisuus on suoraan verrannollinen kukkojen lukumäärään.

Jokainen metsäkanalintuja metsästävä voi omalta osaltaan huolehtia siitä, että lintukannat säilyvät pitkällä aikavälillä elinvoimaisina ja siten tulevienkin metsästäjäsukupolvien hyödynnettävänä. Tärkeää on käyttää sellaisia pyyntimenetelmiä, joissa valikoiva metsästys on mahdollista ja haavoittamisriski pieni. Riistalaukauksen vuoro on vasta kun on varma osumasta. Koira on metsästäjän paras kaveri myös metsäkanalinnustuksessa.

Katso eettiset ohjeet metsäkanalintujen metsästykseen