Ilvessaalis hieman edellisvuotta pienempi

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 379 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 389 eläintä. Ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, ja niiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana. Ilves esiintyy yleisenä koko Suomen alueella. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuorein kanta-arvio on 2300 – 2600 ilvestä.

Suomen riistakeskukselta haettiin kannanhoidollista poikkeuslupaa yhteensä 990 ilveksen pyytämiseen. Riistakeskus myönsi luvan yhteensä 404 ilveksen metsästämiseen.

Luvat suunnattiin ilveksistä kertyneiden havaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille. Luvansaajia suositeltiin kohdistamaan metsästys ensisijaisesti yksilöön, joka liikkuu säännöllisesti potentiaalisen vahinkokohteen tai pysyvän asutuksen läheisyydessä tai aiheuttaa paikallisissa asukkaissa perusteltua huolestumista.

Ilveksen poikkeuspyynti perustuu maa- ja metsätalousministeriön lokakuussa antamaan asetukseen, jossa määrätään suurin sallittu saalismäärä ja alueelliset rajoitukset. Asetuksen mukaan metsästysvuoden 2012–2013 aikana poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen ilvesten määrä saa olla enintään 440 yksilöä. Määrä oli sama kuin vuotta aiemmin.

Poronhoitoalueen ulkopuolella riistakeskus saattoi myöntää asetuksen puitteissa poikkeusluvan enintään 380 ilvekselle ja näin myös tehtiin. Poronhoitoalueella vastaava suurin sallittu saalismäärä oli 40.

Ministeriön tavoitteena on asetuksen perustelujen mukaan ollut ilveskannan kasvun hidastaminen ja ilveksen aiheuttamien vahinkojen vähentäminen. Suomen ilveskannan hoitosuunnitelman linjausten mukaisesti poikkeuspyynnillä pyritään rajoittamaan ilveskannan kasvua erityisesti tihentymäalueilla. Kannanhoidossa pitää hoitosuunnitelman mukaan ottaa huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Ilveksen ja muiden suurpetojen kantojen seuranta on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävä. Kanta-arvion perustana ovat Tassu-järjestelmään kirjatut suurpetohavainnot. Erityisesti pentuehavainnot ovat kannan arvioinnin kannalta tärkeitä. Ilveshavainnot voi ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen ylläpitämästä Riistawebistä.

Ilveksen kanta-arvion tarkentamiseksi Varsinais-Suomen, Etelä-Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Kainuun alueella tehtiin vastikään metsästäjien, riistakeskuksen ja RKTL:n yhteistyönä mittava maastolaskenta. Laskentaan osallistui noin viisi tuhatta vapaaehtoista metsästäjää. Laskennalla selvitettiin laskentapäivänä alueella olleiden ilvespentueiden määrä. RKTL antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta alkukesällä.

Ilvessaalis alueittain

Yksittäisiä alueita koskevat tiedustelut – Suomen riistakeskuksen aluetoimistot, ks. sivulta yhteystiedot sekä Riistaweb.

Lisätietoja